Byggearbeider i Blindernveien og Prestegårdsveien

Nå starter byggearbeid i Blindernveien og Prestegårdsveien

Bymiljøetaten starter nå arbeidet med å gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i området. I saken er teksten fra Oslo Kommune

Tidspunkt for gjennomføring

Arbeidene starter i midten av april, og er planlagt ferdig i oktober 2021. De begynner i Prestegårdsveien. Du finner oppdatert informasjon om tilrettelegging for syklende og gående i Blindernveien og Prestegårdsveien på nettsidene våre.

Det vil være begrenset fremkommelighet i byggeperioden. De legger til rette for alle trafikanter, og adkomst til eiendommene. De beklager eventuell støy og andre ulemper arbeidet medfører.

Dette skal de gjøre

De skal

 • lage nytt ensidig sykkelfelt i nordgående retning i Prestegårdsveien
 • gjøre eksisterende sykkelfelt i Blindernveien bredere
 • utvide fortauet og legge kabler i bakken på sørsiden av Blindernveien, mellom Apalveien og Problemveien
 • lage nytt fortau på nordsiden i Prestegårdsveien, mellom kvartalet Sognsveien og Hasselhaugveien
 • flytte bysykkelstativ til parkeringslommen ved Wilhelm Færdens vei
 • stramme opp krysset langs Blindernveien, for å korte ned avstanden for gående
 • etablere regnbed mellom Hasselhaugveien og Kristine Bonnevies hus, for bedre håndtering av vann ved mye nedbør og snøsmelting (overvann)

Konsekvenser for parkering

 • Det vil ikke lenger være mulig å parkere i Blindernveien mellom Apalveien og Problemveien.
 • Det vil ikke lenger være mulig å parkere i Prestegårdsveien.
 • Parkeringslommene i Blindernveien mellom Prestegårdsveien og Wilhelm Færdens vei fjernes.
 • HC-plasser og to parkeringsplasser i parkeringslommen ved Wilhelm Færdens vei beholdes.

Informasjon om planlagt arbeid, og invitasjon til å gi tilbakemelding på forslaget, ble sendt til beboere i Prestegårdsveien i september 2019, og Blindernveien i mars 2020.

Kontakt Bymiljøetaten

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Bymiljøetaten: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Tilbake

Årsmøte 2021

Innkalling til digitalt årsmøte i Blindern Vel Tirsdag 16. mars 2021 kl. 20.00 – 21.30 Trykk på Les mer og du finner linken til vårt Teams-møte.

Trykk her for å delta på vårt Teams-møte.

Vi bor i et pressområde med stor byggeaktivitet og mange offentlige prosjekter. Dette har store konsekvenser for vårt nærmiljø. Lokalt engasjement er viktig for å gi våre meninger til kjenne, og for å påvirke utviklingen i en beboervennlig retning overfor beslutningstagere, bydelen og sentrale organ ut fra lokale utfordringer og behov. Velkommen til nettbasert årsmøte.

A G E N D A

 • Årsmelding 2020 (se vedlegg) 
 • Regnskap 2020 
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styre
 • Valg av revisor
 • Presentasjon av utvalgte saker velforeningen har jobbet med siste år (se nærmere omtale i årsmeldingen).

Blindern vel – Kontingent (for de som ikke betalte i mars)

VIPPS kr 200 til 11141 (Blindern Vel) eller benytt bankgiro/nettbank under.

Oppdater e-post listen vår ved å skrive e-post adresse i meldingsfeltet. NB! Ved bruk av nettbank, bruk tegnet “-” i stedet for “@”, som ikke aksepteres i nettbank, f.eks.: ola.nordmann-gmail.com.

Årsmelding for 2020 – Blindern Vel

Økonomi og medlemsutvikling

Blindern Vel hadde ved utgangen av 2020 197 betalende medlemmer, mot 122 ved utgangen av 2019 og 131 året før. Velet har stabil økonomi. Inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet på Blindern. Utdelingen gjøres av Ullevål IL Bandy på oppdrag for Blindern Vel. Styret i Blindern Vel har siden det forsinkede årsmøtet 13. Oktober 2020 bestått av Henrik Weisser (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, Pål N. Andresen, Trond Lid Cappelen og Kirsti Haaland.

Vei og trafikk

Blindern Vel har lenge jobbet for at det skal etableres fortau på nord-østlig side av Prestegårdsveien, som binder sammen John Colletts plass og Arvid Storsveens plass. Bymiljøetaten har vedtatt å gjennomføre dette, i forbindelse med at det også etableres ensidig (oppover) sykkelfelt på sør-vestlig side av veien. Tiltaket omfatter også bl.a. innsnevring av Prestegårdsveien ved rundkjøringen og at minihumpene erstattes med fartshumper i full bredde. Blindern Vel tror tiltakene vil redusere farten i Prestegårdsveien og øke sikkerheten for myke trafikanter. Rammetillatelse er innvilget og oppstart er planlagt over påske.

Forslag om enveiskjøring i Eventyrveien og Hasselhaugen har vært fremmet av medlemmer i vellet, og ble drøftet på årsmøtet i 2020. Omtale i lokalpressen har avdekket usikkerhet rundt hvorvidt eksisterende veibredde er tilstrekkelig for enveiskjøring

Etter søknad har Blindern vel finansiert måling av T-banestøy, etter vedvarende støyplager blant beboere i Tyrihansveien, særlig fra et skjøte i skinnegangen. Utslagene antas å variere, men målingen påviste ikke helseskadelige nivåer.

Parker og plasser

Initiativet til å oppgradere John Colletts plass ble i sin tid tatt av Blindern vel, i forbindelse med at ansvaret for visse offentlige parker ble overført fra park- og idrettsvesenet til bydelene. Plassen er nå ferdig oppgradert.

Styret har nylig igangsatt undersøkelser med sikte på å få oppgradert en gjengrodd mindre park langs Eventyrveien (mellom nr. 28 og 36). Styret har også bedt bydelen om forbedring av dekket på Arvid Storsveens plass, av hensyn til boule-laget Abels kule, og vil følge opp overfor kommunen med henblikk på mulig sprøyting av skøyteis neste vinter.

Get tv og internett

Etter lengre tids dialog med GET/Telia har Blindern Vel mottatt oppdatert tilbud til vellets medlemmer. Nytt tilbud blir presentert på årsmøtet, og på websiden.

Planprogram for omregulering av NRK-tomten på Marienlyst

I samarbeid med Marienlyst og Fagerborg vel, FAU Marienlyst og Frigg har Blindern vel jobbet for en endring av planprogrammet for NRK-tomten på Marienlyst. Bakgrunnen er bl.a. et ønske om at det planlegges for en stor flerbrukshall nær Marienlyst skole, og at byggehøydene i nord reduseres. Et privat forslag fremmet i bystyret av H, V, Rødt, FrP, FNB og KrF, som skal behandles i løpet av våren, legger opp til en slik endring. Forslagstillerne har flertall i bystyret.

Ny webside

Styret har inngikk høsten 2020 avtale med ny leverandør av webside og relaterte servertjenester. Bakgrunnen for å inngå ny avtale er dels å forenkle publisering av saker ved å gjøre publisering håndterbart for alle i styret, og dels å gjøre vellet mindre avhengig av ett styremedlems eksisterende servertilgang. Webside på ny server er under implementering.

Utvikling av NRK-tomten

Ferd, som har kjøpt Marienlyst-tomten av NRK, inviterer til innspill for å få “innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Marienlyst.” Blindern vel oppfordrer alle til å bidra med innspill som kan bidra til at Marienlyst utvikles på en måte som kommer vårt område til gode. Frist: 23. august. https://lyst.ferd.no/medvirkning/

 PROGRAM FOR 17. MAI 2020 I ULLEVÅL HAGEBY 

Screenshot 2020-05-12 11.38.27

08.00 Flaggheising på Vestre Aker skole. Ullevål skoles musikkorps spiller (direktesendes på NRK super). 

08.00 Taler for dagen ved rektor Maria Hägnefelt, elevrådsleder Mikkel Frost Klepp og nestleder Maja Birgitta Kåvik. Talene legges ut på Ullevål skoles nettsider og er tilgjengelige i en uke: https://ulleval.osloskolen.no/ 

08.10 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Vestre Aker skole forbi Minneparken opp til Damplassen. 

08.15 Flaggheising på Damplassen med Longshipspeiderne Ullevål. Fanfare og spill av Ullevål skoles musikkorps (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) 

08.30 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Damplassen til Ullevål sykehus via Nedre Ullevål. 

13.00 Hele Norge synger. Ullevål skoles musikkorps spiller Ja, vi elsker på Damplassen (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) Bli med og syng fra egen leilighet, vindu eller hage! 

13.15 Korpset marsjerer Jutulveien – Bredo Stabels vei – Uglejordet – Pastor Fangens vei – Tåsenhjemmet – Nils Lauritssøns vei – Tyrihansveien – Vestgrensa – Damplassen. Juniorkorpset spiller på blant annet Uglejordet og Eventyrplassen.

Ullevål skoles musikkorps har mistet store, viktige inntekter denne våren – støtt gjerne dagens helter på VIPPS 10295. 
Arr.: Ullevål Hageby vel, Ullevål skole og Ullevål skoles musikkorps. 

Vi ber dere om ikke å parkere bilene på Damplassen denne dagen. Siden det blir en redusert feiring, er det ekstra hyggelig om hagegjerdene er pyntet med flagg. Åpent bakeri Plaza holder åpent 08-16, Kolibri har fylt fryseren med iskrem og er åpen fra 08-14 og Pizza Pancetta Ullevål er åpen fra 14-22. Støtt opp om våre lokale forretninger og spisesteder. 

Gratulerer med dagen! Husk smittevernreglene og ta vare på hverandre 

LIVSVITENSKAPSBYGGET, UNIVERSITETET I OSLO

Arbeidene på byggetomten er godt i gang og Statsbygg informerer om de pågående arbeidene og kommende aktiviteter:

PÅGÅENDE ARBEIDER
• Stabilisering av den underliggende grunnen Det «vispes» betong og kalk i bakken for å stabilisere og forsterke grunnen.
• Spuntarbeider
Spuntriggen benytter et vibrasjonslodd for
å sette spuntnåler ned i bakken rundt hele byggetomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne typen arbeid. Det gjenstår komplette- rende arbeider med etablering av nytt vann – og avløpsanlegg, samt noe på tomtens nordøstre del.
• Gravearbeider
Bistår spunting- og stabiliseringsarbeidet.
• Betong – og rørarbeider
Etablering av nytt vann og avløpsanlegg for håndtering av vann, spillvann og overvann som i dag går gjennom byggetomten. Dette etableres i utkanten av tomten i sør og øst.

KOMMENDE ARBEIDER
JANUAR 2020–APRIL 2020
• Fjellinjisering
Borerigg borer hull i fjellet, og injiserer betong- masse under trykk for tetting av naturlige fjellsprekker.
• Spuntarbeider
Innboring av stålrør og stag i fjell ved bruk av borerigg. Gjelder tomtens østre, vestre og nord- lige del.
Stabilisering, gravearbeider, betong – og rørarbeider vil også pågå i perioden januar 2020-april 2020.

ARBEID FOREGÅR PÅ FØLGENDE TIDER
• Stabiliseringsarbeid Mandag–fredag 06:00–22:00
• Spuntarbeid Mandag–torsdag 07:00–19:00
• Betongarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
• Grave-/rørarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
Det er ikke planlagt arbeid i helger eller på helligdager.
Det er søkt og innvilget dispensasjon fra støy- forskriften hos Bydelsoverlegen for spunt og stabiliseringsarbeidet.

TILTAK I FORBINDELSE MED ARBEIDENE
For å ha kontroll på hvordan arbeidet på bygge- plassen berører naboer og nærområdet, har vi etablert og utplassert følgende utstyr:
• Støymålere
Overvåkning av støynivået. Eventuelle tiltak vurderes enkeltvis basert på hva støykilden er.
• Vibrasjonsovervåkning
For vibrasjonsfølsomt utstyr hos virksomheter i Forskningsparken.
• Støvovervåkning
Kontroll av luftkvaliteten. Den tørre grunnen på byggeplassen strøs med salt og vannes for å minimere støvspredning.
• Setningsmålere
Fast punkt som benyttes for å overvåke eventuelle setninger i grunnen. Det plasseres ut tidlig i byggefasen for å følge eventuelle endringer. Den geotekniske vurderingen tilsier at det ikke vil være risiko for setninger i bolig- området i nærheten av byggeplassen.
• Poretrykksmålere
Overvåker grunnvannsstanden i byggeperioden.

ØVRIG INFORMASJON FRA BYGGEPLASSEN
Arbeidet med nedsetting av spuntnåler var planlagt ferdig i starten av november. På grunn av uforutsette utfordringer må arbeidet fortsette til midten av januar. Da gjenstår det noe spuntarbeid med ny vann- og avløpskulvert nærmere Ring 3. Siste komplettering av spunt- nåler er planlagt til siste del av mars. Arbeidene som gjenstår med spunt er i det nord-østre hjørnet av tomten. Gjenstående spuntarbeider vil pågå i kortere perioder, enn hva som har vært tilfellet hittil. Det betyr at det vil være lengere mellom støyperiodene.

KONTAKTPERSONER

Arne Surén
prosjektsjef Statsbygg arne.suren@statsbygg.no

page2image19070144

Helge Skaftå (902 09 150) prosjektsjef HENT AS helge.skafta@hent.no

Invitasjon til innspillsmøte om NRK-tomten/Marienlyst 25.nov

NRK har bestemt seg for å flytte fra Marienlyst, og har lagt ut tomten for salg for å finansiere sitt nye hovedkvarter. I framtiden kan «nye» Marienlyst få mange boliger, møteplasser og store grøntarealer. Men hvordan skal det bli?

OBOS, det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring ønsker å utvikle tomten.  Før vi legger inn siste bud, vil vi involvere nærmiljøet med mål om å skape et attraktivt område som styrker nabolaget og samtidig oppleves attraktivt å besøke for resten av byens befolkning. Vi vil gjerne høre hva du har lyst å fylle den med. Vi håper møtet kan gi oss nye ideer som løfter prosjektet, slik at NRK-området på Marienlyst blir et fantastisk sted å bo, jobbe og leve!  Meld deg på her

Dato: 25.11.2019
Tid: kl. 17.30-19.00
Sted: Frigg klubbhus, Gydas vei 14 på Marienlyst

Kl.17.30-17.45- Velkommen  og kort intro om prosjektet

17.45-18.00- Tre minutters innlegg fra 5-6 ulike interessenter.

18.00-19.00 Åpen seanse med mulighet for å gi innspill på ulike tema.

Her vil det også være mulig å ta en prat med representanter fra OBOS.

Her kan du lese mer om prosjektet

Det blir enkel servering!

Nyhetsbrev fra Statsbygg angående Livsvitenskapsbygget

Det har pågått graving på tomten siden påske. På grunn av tomtens utforming må gravearbeidene utføres i flere etapper, og etappe 1 ferdigstilles i dissedager. I uke 28 – uke 30 er det planlagt fellesferie og da skal det ikke pågå arbeider på tomten.

Etter sommerferien vil tilrigging og ny oppstart skjefra og med uke 31. Frem til jul vil det være fire hoved-aktiviteter på tomten:

 • Stabilisering av underliggende grunn. Arbeidsoperasjonen går ut på at det «vispes» betong og kalk i grunnen for å stabilisere/forsterke grunnen.
 • Spuntarbeider.Spuntriggvilbenytteetvibrasjonslodd for å sette ned spuntnåler i omkrets rundt tomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne type arbeid. Dette er likevel det mest støyende arbeidet som kommer til å bli utført. Første etappe vil være langs-iden av tomten som vender mot Bukken Bruses vei. Oppstart mot Bukken Bruses vei blir i uke 31/32 med varighet to til tre uker. Øvrig spunt vil foregåi perioden september til desember.
 • Gravearbeider for å bistå for spunt- og stabiliseringsarbeidet.
 • Omlegging av vann- og avløp som i dag går på tvers over tomten. Betongarbeider, rør- og grave-arbeider vil utføres i forbindelse med omleggingen. Omleggingen vi ikke påvirke naboers vann og avløp. Det er forventet noe støy og vibrasjoner i forbindelse med disse arbeidene. Prosjektet vil derfor kontinuerligovervåke støynivået, støv og rystelser på omkring- liggende arealer. Slik vil vi påse at vi holder oss innenfor

gjeldende lover og regler, samt kunne iverksettekorrigerende tiltak om behov. For å gjøre dissemålingene er det plassert sensorer. Resultatene kontrolleresavBrekkeStrand,somerfagansvarlig for akustikk, støy og vibrasjoner i prosjektet.

Vi er i tillegg i dialog med Bydelsoverlegen for erfaringer og dialog rundt arbeidet. Vi vil bidra med oppdatert informasjon jevnlig, og informere om eventuelle endringer.

Vi håper at arbeidene ikke vil påvirke naboer i særlig stor grad. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!