Month: March 2018

Årsmelding 2017

Under følger årsmeldingen for 2017. De som vil ha alt samlet på ett brett, kan laste ned årsmøteinnkalling, årsmelding og innbetalingsgiro for medlemsskap her:


Økonomi og medlemsutviklilng
Blindern Vel hadde ved utgangen av 2017 136 betalende medlemmer, mot 127 ved utgangen av 2016 og 142 året før. Vellet har en stabil økonomi, inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet (som utføres av Ullevål IL Bandy).

Styret har bestått av Agnes Lyche Melvær (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, inge Mysen, Henrik Weisser, Magnus Ormåsenog og Pål N. Andresen.

Blindernveien 6
Planene til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om studentboligtårn i Blindernveien 6 har vært kjent siden 2014. Innvendingene fra Blindern Vel har vært mange, og disse har vært spilt inn gjennom ulike høringsprosesser i løpet av planprosessen. I likhet med Marienlyst Vel og FAU Marienlyst har Blindern Vel bl.a. ment at det planlagte bygget blir altfor dominerende, og at planene i for liten grad hensyntar interessene til barn og unge i området. Blindern Vel har i høringsrunder mot slutten av planprosessen fokusert på at SiOs planer ikke ivaretar hensynet til trygg skolevei og Grønn rute. Mens SiO ønsket å legge Grønn rute i en rettvinklet omvei rundt planområdet, ba Blindern Vel og andre lokale aktører om at Grønn Rute ble regulert gjennom tomten, langs dens trerike sør-østlige grensen, i tråd med hvordan turstien som Grønn rute springer ut av tradisjonelt har gått.

I forbindelse med politisk behandling av SiOs planforslag ble disse argumentene fremført overfor byutviklingskomiteen under dens befaring på tomten 8. november, og i en deputas- jon til samme komité 27. november.

Ny reguleringsplan for Blindernveien 6 ble vedtatt i bystyret 21. Desember. Etter Blindern Vels innspill til byutviklingskomiteen fremmet Rødt forslag om å sende saken tilbake til Byrå- det med beskjed om å legge Grønn rute bak studentboligene. Rødt sitt forslag ble nedstemt, men et flertall (A,H,MDG,V,FrP) vedtok visse tillegg for å imøtekomme lokale ønsker uten å forsinke prosessen: 1) reguleringsplanen endres slik at “sti rundt bygningen i øst” inkluderes i utomhusplanen, 2) det skal males opp fotgjengerfelt over Blindernveien der grønn rute slut- ter, og 3) byrådet bes opprette “dialog med velforeningene i Blindernveien og FAU på Ma- rienlyst skole for å sikre gode trafikale forhold for skoleelever og andre”.

Under hele planprosessen har oppfatningen lokalt vært at Plan- og bygningsetaten (PBE) har vært uforholdsmessig sterkt opptatt av å imøtekomme SiOs ønsker og behov, til fortrengsel for interessene til barn og unge i området. Først under politisk behandling var det gehør for argumentene fra lokalt hold, ref. tilføyelsene fra Byutviklingskomiteens flertall. Det etterlatte inntrykket er at barn og unges interesser vektes tyngre på politisk nivå enn i PBE, men at det er utstrakt vegring hos politikerne mot å sende planforslag tilbake for omarbeidelse når et forslag er kommet så langt som til politisk behandling. For fremtidig arbeid med plansaker kan derfor en alternativ strategi være å involvere politisk nivå tidlig i prosessen, til tross for hva systemet med høringsinnspill til PBE legger opp til. Marienlyst Vel, som har fokusert særlig på barns medvirkning i planprosessen, hevder at planarbeidet i denne saken bryter med rikspolitiske retningslinjer, og har klaget bystyrets vedtak inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Når en nærmere begrunnelse for denne klagen foreligger, vil Blindern Vel vurdere å støtte/tiltre klagen.

Ny barnehage i Hasselhaugveien

I enden av Hasselhaugveien, på nedsiden av kirken, ønsker Omsorgsbygg å bygge en 3 avde- lings barnehage. Dette prosjektet var opprinnelig skrinlagt, men er nå igangsatt. Blindern Vel har tidligere jobbet for vern av Vestre Aker skogen, og vært imot bygging av barnehagen dersom dette medførte en betydelig opparbeidelse av Hasselhaugveien på bekostning av hagene langs veien. Nå er barnehagetomten allerede ryddet/rasert og Plan- og bygningse- taten har uttalt at de mest sannsynlig ikke vil kreve en opparbeidelse av Hasselhaugveien dersom barnehagen blir bygget. Blindern Vel har derfor ikke engasjert seg ytterligere i denne saken.

Trafikktiltak i Prestegårdsveien og Blindernveien
I fellesskap med FAU Marienlyst sendte Blindern Vel i september 2017 brev til byråd for sam- ferdsel med forslag til tiltak for forbedring av trafikale forhold i nærheten av skolen. Bakg- runnen var et utvalgsarbeid initiert av FAU året før. Svar ble mottatt 21. Desember, hvor det ble varslet flere tiltak i vårt område: 1) 30-sone og flere fartsdumper i Prestegårdsveien, 2) fartsgrense 40/30 km/t (mot dagens 50/30) og opphøyd gangfelt i Blindernveien (permanent fartsgrense 30 km/t er til vurdering).

I forbindelse med politisk behandling av reguleringsplan for Blindernveien 6 (se annen sak) er det politisk vedtatt at det skal “males opp” fotgjengerfelt over Blindernveien ved utløpet av Grønn rute.

Trikk ring 2
Byrådet har bedt om at trikkelinje mellom Majorstuen og Carl Berner på/langs ring 2 utredes. P.t. er alternative modeller til vurdering, hvorav en eller flere vil bli lagt ut til offentlig høring. Høringen skulle opprinnelig funnet sted høsten 2017, men er utsatt. For Blindern Vel vil et aktuelt innspill være at det sikres en bedre mulighet enn i dag for å svinge til venstre i krys- set Sognsveien/Kirkeveien når man kommer fra Ullevål, da dette antas å redusere trafikkork i Sognsveien vesentlig.

Ny eier av Kinobygget
Vestgrensa 2 og 4 ble lagt ut for salg i høst. Det ble klart i januar at det er eiendomsinvestor Pål Georg Gundersen som har kjøpt bygningene. Salgsprosessen pågikk i noen måneder og flere interessenter har vært på banen. Agnes og Magnus fra styret i Blindern Vel er med i en arbeidsgruppe for kulturhus i Kinobygget, Vestgrensa 2, og vil i den anledning å gå i dialog med ny eier. Styret følger saken videre og kommer med informasjon om planene for bygget når dette er avklart.

Studentboliger i Trimveien
SiOs planer for bygging av studentboliger i Trimveien 4 (idrettsbanen ved Domus Athletica) innebærer en omregulering av Trimveien 4 fra idrettsformål til boligformål (studentboliger). SiO ønsket å bygge 6 blokker med ca. 500 studentboliger på dagens 11érbane og erstatte denne med en 7’erbane i Vestgrensa. De trosser dermed kravet om erstatningsarelaer, ved- tatt i Kommuneplanen «Oslo mot 2030». Dette er altså ikke avgjort, og Blindern Vel følger saken!

-Styret