Month: March 2019

Høringsuttalelse til planprogramforslag for Marienlyst – plansak 201718902 i Oslo kommune

Vi i Blindern Vel minner om høringsfristen 21. februar for høringsuttalelser til NRKs forlsag til planprogram for utbygging på Marienlyst. Se nærmere informasjon på NRKs egen kunngjøringsside: https://www.nrk.no/informasjon/medvirkning-og-fremdrift-1.14399764
Styret har orientert de mest berørte husstandene direkte om den offentlige høringen, i tillegg til informasjon på www.blindernvel.no. Basert på innspill har styret laget et utkast til høringsuttalelse. Innspill kan fremdeles sendes styret, men det må skje raskt. Endelig høringsuttalelse vil bli sendt NRK 21. februar.
Utkastet kan også tjene som inspirasjon for din egen høringsuttalelse. Jo flere som uttaler seg, dess bedre.
———–

Høringsuttalelse fra Blindern Vel (utkast)

Adkomst til nye boliger fra Suhms gate

Planprogrammet legger opp til blokkbebyggelse i bunn av Blindernveien, på vestsiden av stikkveien inn til Marienlyst skole. Sammen med innregulert blokkbebyggelse langs stikkveiens østside (studentboliger), vil dette gi et bymessig kryss. Skoleelever bosatt i vårt område ankommer Marienlyst skole nordfra til fots og på sykkel, mange via Prestegårdsveien. For disse elevene vil ny skolevei gå via det bymessige krysset. Stikkveien er allerede kilde til bekymring; organiserte foreldregrupper står morgenvakt ved fotgjengerfeltet. Det er uheldig dersom denne stikkveien i fremtiden vil bli ytterligere trafikkert. Økt trafikk til planområet via denne stikkveien vil ytterligere svekke trafikksikkerheten for skolebarna.

Planområdet bør derfor utvides sørover til å omfatte nordsiden av Suhmsgate, og adkomst med bil til garasjekjellere i sin helhet planlegges inn herfra. Det er i dag flere etablerte gangveier mellom Marienlyst skole og Suhms gate. Dette burde gjøre det mulig å planlegge en hovedadkomst for biler til planområdet fra Suhms gate uten at dette kommer i konflikt med barnas skolevei. Det bør samtidig planlegges fortau langs nordsiden av Suhmsgate, og forbindelser til nåværende og fremtidige gang- og sykkelveier, bl.a. til ny gang- og sykkelvei over Majorstulokket mot Frognerparken.

Generelt for høy bebyggelse

Blindern Vel mener generelt at forslaget til planprogram legger opp til for høye bygninger. Marienlyst ligger en god spasertur fra nærmeste trafikknutepunkt, og nær allerede tett befolkede boligområder øst for Kirkeveien og sør for Suhms gate. Marienlyst skole har 9,5 m2 uteareal pr elev, som er vesentlig mindre enn Oslo kommunes egen anbefaling om 12 – 18 m2 uteareal pr elev for skoler i indre by. Mange nye boliger vil øke presset på grøntarealer som i dag gir rekreasjon for skoleelever og eksisterende beboere. Vi mener Oslos høyhusstrategi og planlagt maksimalhøyde på studentboligene i Blindernveien 6 gir et uheldig utgangspunkt for planleggingen. Vi vil heller tilrå at man ser hen til det “tette, lave Oslo” øst for Kirkeveien som utgangspunkt for ny regulering av høyder. Et slikt utgangspunkt vil gi noe færre boliger, men samtidig gi bymessige kvaliteter i nye gateløp gjennom området.

Høyder må ta hensyn til fredede anlegg i Blindernveien, samt til småhusbebyggelsen nordøst for planområdet

Dersom man går videre med planer om høyhus, må hensynet til fredet bebyggelse nord/nord-øst for området også hensyntas. Det anførte prinsippet om “stigende høyder opp mot Blindernveien” tar kun hensyn til det fredede radiohuset syd-vest for ny bebyggelse, men ikke til fredede Nedre Blindern gård og gullistede småhus nederst i Prestegårdsveien. Nevnte prinsipp tar heller ikke hensyn til den øvrige utpreget lave småhusbebyggelsen som strekker seg nordover fra Blindernveien, mellom UiO og Vestre Aker-skogen.

Dersom bygningene i planområdet skal ha stigende høyder nordover av hensyn til radiohuset, kan dette prinsippet følgelig bare gjelde halvveis til Blindernveien. Derfra må prosjektet av hensyn til fredede nevnte bebyggelse i nord ha synkendehøyder nordover mot Blindernveien. En slik avtrapping mot nord vil være mer i tråd med pkt. 2.2.6 Utnyttelse og høyderi planforslaget, som slår fast at “[b]ebyggelsesstrukturen i området skal vurderes i sammenheng med omkringliggende områder slik at den utformes på en måte som [binder][1] områdene sammen.”(s. 34)

Avtrappende høyder nordover mot Blindernveien vil også være mer i tråd med føringer i kommuneplanen om at [a]vtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom” (s. 30). Blindernveien er en trafikkert vei målt i antall myke trafikanter, og Halvor Blinderens plass planlegges å bli et lokalt torg. På Nedre Blindern gård kan man på sikt se for seg både bydelsfunksjoner, uteservering, barnehage og “urban matproduksjon” som mulige nye funksjoner[2]. Både Blindernveien, Halvor Blinderns plass og Nedre Blindern gård er sentrale byrom i området, og bør sikres gode sol- og lysforhold så forholdene for utendørs opphold ikke forringes.

Høyhus syd for fredede Halvor Blinderens grav/minnelund vil kunne legge minnelunden i skygge store deler av dagen, med mulige negative konsekvenser for trær og annen vegetasjon i tilknytning til minnelunden. Det bør også utredes nærmere hvilke bygningshøyder nær fredede Halvor Blinderns grav/minnelund som trærne i minnelunden over tid kan tåle.

Nærmere om felt 4 og høyhuset på Halvor Blinderens plass

Helt konkret mener Blindern Vel at høydene i felt 4 i planforslaget av hensyn til omgivelsene  nord for Blindernveien, må reduseres kraftig. Den planlagte basen på 5 etasjer i studentboligprosjektet i Blindernveien 6 er en mer naturlig referanse for høydene i felt 4 enn det planlagte tårnet i samme prosjekt. Vi minner i den forbindelse om at referansehøyden for det planlagte studentboligprosjektet i Blindernveien 6 var punkthusene i Blindernveien 2 og 4. Disse husene kjennetegnes begge av å være omgitt av mye luft og rom. Vi kan støtte en tett bebyggelse i felt 4, men da med vesentlig lavere høyder.

Vi mener videre at høyhuset som er planlagt mellom Halvor Blinderens plass og Blindernveien bør vurderes tatt helt ut av planen, alternativt skaleres kraftig ned. Høyhuset vil fremstå gigantisk ved siden av boligbebyggelsen på den andre siden av krysset, og vil som effekt gjøre det motsatte av å “binde områdene sammen”. Snarere vil et slikt hus skille Marienlyst fra Blindern, og frikople Halvor Blinderns plass fra Prestegårdsveien og Blindernveien. Å fjerne bygningen helt vil for øvrig å ivareta hensynet til naturverdiene på området med “åpen grunnlendt kalkmark” (s. 34).

Forslaget til planprogram viser til et ønske om en avgrensende fasade mot nord-øst som “definerer Halvor Blinderns plass romlig og funksjonelt“. Ved behov for en slik avgrensning/skjerming, bør en smalere bygning, evt som en visuell forlengelse av Geologibygningen, kunne tjene et slikt formål. En slik bygning bør ha en høyde som maksimalt viderefører Geologibygningens avtrappende høyder nedover langs Blindernveien.

Blindern Vels viktigste innspill er dette:

  • Bra med oppdelende tverrforbindelser og torg som gjør området åpent og mer tilgjengelig.
  • Ny flerbrukshall er et positivt bidrag til barn og unge. Med økende behov gjennom utbyggingen planforslaget innebærer, bør hallen være større enn foreslått.
  • Alle torg og tverrforbindelser bør være bilfrie. All adkomst med bil til boliger og næringslokaler bør i størst mulig grad skje via parkeringskjellere.
  • Planområdet bør utvides mot sør og inkludere plan for adkomst til alle parkeringskjellere fra Suhms gate, fortau langs nordsiden av Suhms gate, samt tilknytning til eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier i nærområdet.
  • Generelt for høy bebyggelse. Anbefaler videreføring av ‘lave, tette Oslo’.
  • Byggehøyder bør avtrappes mot nord av hensyn til både fredet og gullistet bebyggelse i Blindernveien, og øvrig småhusbebyggelse i samme område, på samme måte som ny bebyggelse planlegges avtrappet sørover mot radiohuset. Blindernveien 6 kan ikke brukes som dimensjonerende høyder for den videre bebyggelsen langs Blindernveien.
  • Det bør utredes hvilke byggehøyder nær Halvor Blinderns minnelund som trærne tåler.
  • Høydene i felt 4 bør skaleres kraftig ned. Høybygget mellom Halvor Blinderens plass og Blindernveien bør tas helt ut av forslaget, alternativt erstattes av lav, smal forlengelse av Geologibygningen.

———

[1]Ordet “binder” antas ved en feil å ha falt ut i endelig forslag til planprogram, ettersom ordet var med i utkast datert 20.12.2018 og setningen uten dette ordet gir lite mening.

[2]I en mulighetsstudie fra juni 2018, utarbeidet av Transborder på oppdrag for UiO og Opplysningsvesenets fond, skisseres servering, barnehage og urban matproduksjon som mulige nye funksjoner på Nedre Blindern gård (s. 19)