Month: December 2019

LIVSVITENSKAPSBYGGET, UNIVERSITETET I OSLO

Arbeidene på byggetomten er godt i gang og Statsbygg informerer om de pågående arbeidene og kommende aktiviteter:

PÅGÅENDE ARBEIDER
• Stabilisering av den underliggende grunnen Det «vispes» betong og kalk i bakken for å stabilisere og forsterke grunnen.
• Spuntarbeider
Spuntriggen benytter et vibrasjonslodd for
å sette spuntnåler ned i bakken rundt hele byggetomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne typen arbeid. Det gjenstår komplette- rende arbeider med etablering av nytt vann – og avløpsanlegg, samt noe på tomtens nordøstre del.
• Gravearbeider
Bistår spunting- og stabiliseringsarbeidet.
• Betong – og rørarbeider
Etablering av nytt vann og avløpsanlegg for håndtering av vann, spillvann og overvann som i dag går gjennom byggetomten. Dette etableres i utkanten av tomten i sør og øst.

KOMMENDE ARBEIDER
JANUAR 2020–APRIL 2020
• Fjellinjisering
Borerigg borer hull i fjellet, og injiserer betong- masse under trykk for tetting av naturlige fjellsprekker.
• Spuntarbeider
Innboring av stålrør og stag i fjell ved bruk av borerigg. Gjelder tomtens østre, vestre og nord- lige del.
Stabilisering, gravearbeider, betong – og rørarbeider vil også pågå i perioden januar 2020-april 2020.

ARBEID FOREGÅR PÅ FØLGENDE TIDER
• Stabiliseringsarbeid Mandag–fredag 06:00–22:00
• Spuntarbeid Mandag–torsdag 07:00–19:00
• Betongarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
• Grave-/rørarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
Det er ikke planlagt arbeid i helger eller på helligdager.
Det er søkt og innvilget dispensasjon fra støy- forskriften hos Bydelsoverlegen for spunt og stabiliseringsarbeidet.

TILTAK I FORBINDELSE MED ARBEIDENE
For å ha kontroll på hvordan arbeidet på bygge- plassen berører naboer og nærområdet, har vi etablert og utplassert følgende utstyr:
• Støymålere
Overvåkning av støynivået. Eventuelle tiltak vurderes enkeltvis basert på hva støykilden er.
• Vibrasjonsovervåkning
For vibrasjonsfølsomt utstyr hos virksomheter i Forskningsparken.
• Støvovervåkning
Kontroll av luftkvaliteten. Den tørre grunnen på byggeplassen strøs med salt og vannes for å minimere støvspredning.
• Setningsmålere
Fast punkt som benyttes for å overvåke eventuelle setninger i grunnen. Det plasseres ut tidlig i byggefasen for å følge eventuelle endringer. Den geotekniske vurderingen tilsier at det ikke vil være risiko for setninger i bolig- området i nærheten av byggeplassen.
• Poretrykksmålere
Overvåker grunnvannsstanden i byggeperioden.

ØVRIG INFORMASJON FRA BYGGEPLASSEN
Arbeidet med nedsetting av spuntnåler var planlagt ferdig i starten av november. På grunn av uforutsette utfordringer må arbeidet fortsette til midten av januar. Da gjenstår det noe spuntarbeid med ny vann- og avløpskulvert nærmere Ring 3. Siste komplettering av spunt- nåler er planlagt til siste del av mars. Arbeidene som gjenstår med spunt er i det nord-østre hjørnet av tomten. Gjenstående spuntarbeider vil pågå i kortere perioder, enn hva som har vært tilfellet hittil. Det betyr at det vil være lengere mellom støyperiodene.

KONTAKTPERSONER

Arne Surén
prosjektsjef Statsbygg arne.suren@statsbygg.no

page2image19070144

Helge Skaftå (902 09 150) prosjektsjef HENT AS helge.skafta@hent.no