Author: jobruusgaard

Utvikling av NRK-tomten

Ferd, som har kjøpt Marienlyst-tomten av NRK, inviterer til innspill for å få “innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Marienlyst.” Blindern vel oppfordrer alle til å bidra med innspill som kan bidra til at Marienlyst utvikles på en måte som kommer vårt område til gode. Frist: 23. august. https://lyst.ferd.no/medvirkning/

 PROGRAM FOR 17. MAI 2020 I ULLEVÅL HAGEBY 

Screenshot 2020-05-12 11.38.27

08.00 Flaggheising på Vestre Aker skole. Ullevål skoles musikkorps spiller (direktesendes på NRK super). 

08.00 Taler for dagen ved rektor Maria Hägnefelt, elevrådsleder Mikkel Frost Klepp og nestleder Maja Birgitta Kåvik. Talene legges ut på Ullevål skoles nettsider og er tilgjengelige i en uke: https://ulleval.osloskolen.no/ 

08.10 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Vestre Aker skole forbi Minneparken opp til Damplassen. 

08.15 Flaggheising på Damplassen med Longshipspeiderne Ullevål. Fanfare og spill av Ullevål skoles musikkorps (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) 

08.30 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Damplassen til Ullevål sykehus via Nedre Ullevål. 

13.00 Hele Norge synger. Ullevål skoles musikkorps spiller Ja, vi elsker på Damplassen (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) Bli med og syng fra egen leilighet, vindu eller hage! 

13.15 Korpset marsjerer Jutulveien – Bredo Stabels vei – Uglejordet – Pastor Fangens vei – Tåsenhjemmet – Nils Lauritssøns vei – Tyrihansveien – Vestgrensa – Damplassen. Juniorkorpset spiller på blant annet Uglejordet og Eventyrplassen.

Ullevål skoles musikkorps har mistet store, viktige inntekter denne våren – støtt gjerne dagens helter på VIPPS 10295. 
Arr.: Ullevål Hageby vel, Ullevål skole og Ullevål skoles musikkorps. 

Vi ber dere om ikke å parkere bilene på Damplassen denne dagen. Siden det blir en redusert feiring, er det ekstra hyggelig om hagegjerdene er pyntet med flagg. Åpent bakeri Plaza holder åpent 08-16, Kolibri har fylt fryseren med iskrem og er åpen fra 08-14 og Pizza Pancetta Ullevål er åpen fra 14-22. Støtt opp om våre lokale forretninger og spisesteder. 

Gratulerer med dagen! Husk smittevernreglene og ta vare på hverandre 

LIVSVITENSKAPSBYGGET, UNIVERSITETET I OSLO

Arbeidene på byggetomten er godt i gang og Statsbygg informerer om de pågående arbeidene og kommende aktiviteter:

PÅGÅENDE ARBEIDER
• Stabilisering av den underliggende grunnen Det «vispes» betong og kalk i bakken for å stabilisere og forsterke grunnen.
• Spuntarbeider
Spuntriggen benytter et vibrasjonslodd for
å sette spuntnåler ned i bakken rundt hele byggetomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne typen arbeid. Det gjenstår komplette- rende arbeider med etablering av nytt vann – og avløpsanlegg, samt noe på tomtens nordøstre del.
• Gravearbeider
Bistår spunting- og stabiliseringsarbeidet.
• Betong – og rørarbeider
Etablering av nytt vann og avløpsanlegg for håndtering av vann, spillvann og overvann som i dag går gjennom byggetomten. Dette etableres i utkanten av tomten i sør og øst.

KOMMENDE ARBEIDER
JANUAR 2020–APRIL 2020
• Fjellinjisering
Borerigg borer hull i fjellet, og injiserer betong- masse under trykk for tetting av naturlige fjellsprekker.
• Spuntarbeider
Innboring av stålrør og stag i fjell ved bruk av borerigg. Gjelder tomtens østre, vestre og nord- lige del.
Stabilisering, gravearbeider, betong – og rørarbeider vil også pågå i perioden januar 2020-april 2020.

ARBEID FOREGÅR PÅ FØLGENDE TIDER
• Stabiliseringsarbeid Mandag–fredag 06:00–22:00
• Spuntarbeid Mandag–torsdag 07:00–19:00
• Betongarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
• Grave-/rørarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
Det er ikke planlagt arbeid i helger eller på helligdager.
Det er søkt og innvilget dispensasjon fra støy- forskriften hos Bydelsoverlegen for spunt og stabiliseringsarbeidet.

TILTAK I FORBINDELSE MED ARBEIDENE
For å ha kontroll på hvordan arbeidet på bygge- plassen berører naboer og nærområdet, har vi etablert og utplassert følgende utstyr:
• Støymålere
Overvåkning av støynivået. Eventuelle tiltak vurderes enkeltvis basert på hva støykilden er.
• Vibrasjonsovervåkning
For vibrasjonsfølsomt utstyr hos virksomheter i Forskningsparken.
• Støvovervåkning
Kontroll av luftkvaliteten. Den tørre grunnen på byggeplassen strøs med salt og vannes for å minimere støvspredning.
• Setningsmålere
Fast punkt som benyttes for å overvåke eventuelle setninger i grunnen. Det plasseres ut tidlig i byggefasen for å følge eventuelle endringer. Den geotekniske vurderingen tilsier at det ikke vil være risiko for setninger i bolig- området i nærheten av byggeplassen.
• Poretrykksmålere
Overvåker grunnvannsstanden i byggeperioden.

ØVRIG INFORMASJON FRA BYGGEPLASSEN
Arbeidet med nedsetting av spuntnåler var planlagt ferdig i starten av november. På grunn av uforutsette utfordringer må arbeidet fortsette til midten av januar. Da gjenstår det noe spuntarbeid med ny vann- og avløpskulvert nærmere Ring 3. Siste komplettering av spunt- nåler er planlagt til siste del av mars. Arbeidene som gjenstår med spunt er i det nord-østre hjørnet av tomten. Gjenstående spuntarbeider vil pågå i kortere perioder, enn hva som har vært tilfellet hittil. Det betyr at det vil være lengere mellom støyperiodene.

KONTAKTPERSONER

Arne Surén
prosjektsjef Statsbygg arne.suren@statsbygg.no

page2image19070144

Helge Skaftå (902 09 150) prosjektsjef HENT AS helge.skafta@hent.no

Invitasjon til innspillsmøte om NRK-tomten/Marienlyst 25.nov

NRK har bestemt seg for å flytte fra Marienlyst, og har lagt ut tomten for salg for å finansiere sitt nye hovedkvarter. I framtiden kan «nye» Marienlyst få mange boliger, møteplasser og store grøntarealer. Men hvordan skal det bli?

OBOS, det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring ønsker å utvikle tomten.  Før vi legger inn siste bud, vil vi involvere nærmiljøet med mål om å skape et attraktivt område som styrker nabolaget og samtidig oppleves attraktivt å besøke for resten av byens befolkning. Vi vil gjerne høre hva du har lyst å fylle den med. Vi håper møtet kan gi oss nye ideer som løfter prosjektet, slik at NRK-området på Marienlyst blir et fantastisk sted å bo, jobbe og leve!  Meld deg på her

Dato: 25.11.2019
Tid: kl. 17.30-19.00
Sted: Frigg klubbhus, Gydas vei 14 på Marienlyst

Kl.17.30-17.45- Velkommen  og kort intro om prosjektet

17.45-18.00- Tre minutters innlegg fra 5-6 ulike interessenter.

18.00-19.00 Åpen seanse med mulighet for å gi innspill på ulike tema.

Her vil det også være mulig å ta en prat med representanter fra OBOS.

Her kan du lese mer om prosjektet

Det blir enkel servering!

Nyhetsbrev fra Statsbygg angående Livsvitenskapsbygget

Det har pågått graving på tomten siden påske. På grunn av tomtens utforming må gravearbeidene utføres i flere etapper, og etappe 1 ferdigstilles i dissedager. I uke 28 – uke 30 er det planlagt fellesferie og da skal det ikke pågå arbeider på tomten.

Etter sommerferien vil tilrigging og ny oppstart skjefra og med uke 31. Frem til jul vil det være fire hoved-aktiviteter på tomten:

 • Stabilisering av underliggende grunn. Arbeidsoperasjonen går ut på at det «vispes» betong og kalk i grunnen for å stabilisere/forsterke grunnen.
 • Spuntarbeider.Spuntriggvilbenytteetvibrasjonslodd for å sette ned spuntnåler i omkrets rundt tomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne type arbeid. Dette er likevel det mest støyende arbeidet som kommer til å bli utført. Første etappe vil være langs-iden av tomten som vender mot Bukken Bruses vei. Oppstart mot Bukken Bruses vei blir i uke 31/32 med varighet to til tre uker. Øvrig spunt vil foregåi perioden september til desember.
 • Gravearbeider for å bistå for spunt- og stabiliseringsarbeidet.
 • Omlegging av vann- og avløp som i dag går på tvers over tomten. Betongarbeider, rør- og grave-arbeider vil utføres i forbindelse med omleggingen. Omleggingen vi ikke påvirke naboers vann og avløp. Det er forventet noe støy og vibrasjoner i forbindelse med disse arbeidene. Prosjektet vil derfor kontinuerligovervåke støynivået, støv og rystelser på omkring- liggende arealer. Slik vil vi påse at vi holder oss innenfor

gjeldende lover og regler, samt kunne iverksettekorrigerende tiltak om behov. For å gjøre dissemålingene er det plassert sensorer. Resultatene kontrolleresavBrekkeStrand,somerfagansvarlig for akustikk, støy og vibrasjoner i prosjektet.

Vi er i tillegg i dialog med Bydelsoverlegen for erfaringer og dialog rundt arbeidet. Vi vil bidra med oppdatert informasjon jevnlig, og informere om eventuelle endringer.

Vi håper at arbeidene ikke vil påvirke naboer i særlig stor grad. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Høringsuttalelse til planprogramforslag for Marienlyst – plansak 201718902 i Oslo kommune

Vi i Blindern Vel minner om høringsfristen 21. februar for høringsuttalelser til NRKs forlsag til planprogram for utbygging på Marienlyst. Se nærmere informasjon på NRKs egen kunngjøringsside: https://www.nrk.no/informasjon/medvirkning-og-fremdrift-1.14399764
Styret har orientert de mest berørte husstandene direkte om den offentlige høringen, i tillegg til informasjon på www.blindernvel.no. Basert på innspill har styret laget et utkast til høringsuttalelse. Innspill kan fremdeles sendes styret, men det må skje raskt. Endelig høringsuttalelse vil bli sendt NRK 21. februar.
Utkastet kan også tjene som inspirasjon for din egen høringsuttalelse. Jo flere som uttaler seg, dess bedre.
———–

Høringsuttalelse fra Blindern Vel (utkast)

Adkomst til nye boliger fra Suhms gate

Planprogrammet legger opp til blokkbebyggelse i bunn av Blindernveien, på vestsiden av stikkveien inn til Marienlyst skole. Sammen med innregulert blokkbebyggelse langs stikkveiens østside (studentboliger), vil dette gi et bymessig kryss. Skoleelever bosatt i vårt område ankommer Marienlyst skole nordfra til fots og på sykkel, mange via Prestegårdsveien. For disse elevene vil ny skolevei gå via det bymessige krysset. Stikkveien er allerede kilde til bekymring; organiserte foreldregrupper står morgenvakt ved fotgjengerfeltet. Det er uheldig dersom denne stikkveien i fremtiden vil bli ytterligere trafikkert. Økt trafikk til planområet via denne stikkveien vil ytterligere svekke trafikksikkerheten for skolebarna.

Planområdet bør derfor utvides sørover til å omfatte nordsiden av Suhmsgate, og adkomst med bil til garasjekjellere i sin helhet planlegges inn herfra. Det er i dag flere etablerte gangveier mellom Marienlyst skole og Suhms gate. Dette burde gjøre det mulig å planlegge en hovedadkomst for biler til planområdet fra Suhms gate uten at dette kommer i konflikt med barnas skolevei. Det bør samtidig planlegges fortau langs nordsiden av Suhmsgate, og forbindelser til nåværende og fremtidige gang- og sykkelveier, bl.a. til ny gang- og sykkelvei over Majorstulokket mot Frognerparken.

Generelt for høy bebyggelse

Blindern Vel mener generelt at forslaget til planprogram legger opp til for høye bygninger. Marienlyst ligger en god spasertur fra nærmeste trafikknutepunkt, og nær allerede tett befolkede boligområder øst for Kirkeveien og sør for Suhms gate. Marienlyst skole har 9,5 m2 uteareal pr elev, som er vesentlig mindre enn Oslo kommunes egen anbefaling om 12 – 18 m2 uteareal pr elev for skoler i indre by. Mange nye boliger vil øke presset på grøntarealer som i dag gir rekreasjon for skoleelever og eksisterende beboere. Vi mener Oslos høyhusstrategi og planlagt maksimalhøyde på studentboligene i Blindernveien 6 gir et uheldig utgangspunkt for planleggingen. Vi vil heller tilrå at man ser hen til det “tette, lave Oslo” øst for Kirkeveien som utgangspunkt for ny regulering av høyder. Et slikt utgangspunkt vil gi noe færre boliger, men samtidig gi bymessige kvaliteter i nye gateløp gjennom området.

Høyder må ta hensyn til fredede anlegg i Blindernveien, samt til småhusbebyggelsen nordøst for planområdet

Dersom man går videre med planer om høyhus, må hensynet til fredet bebyggelse nord/nord-øst for området også hensyntas. Det anførte prinsippet om “stigende høyder opp mot Blindernveien” tar kun hensyn til det fredede radiohuset syd-vest for ny bebyggelse, men ikke til fredede Nedre Blindern gård og gullistede småhus nederst i Prestegårdsveien. Nevnte prinsipp tar heller ikke hensyn til den øvrige utpreget lave småhusbebyggelsen som strekker seg nordover fra Blindernveien, mellom UiO og Vestre Aker-skogen.

Dersom bygningene i planområdet skal ha stigende høyder nordover av hensyn til radiohuset, kan dette prinsippet følgelig bare gjelde halvveis til Blindernveien. Derfra må prosjektet av hensyn til fredede nevnte bebyggelse i nord ha synkendehøyder nordover mot Blindernveien. En slik avtrapping mot nord vil være mer i tråd med pkt. 2.2.6 Utnyttelse og høyderi planforslaget, som slår fast at “[b]ebyggelsesstrukturen i området skal vurderes i sammenheng med omkringliggende områder slik at den utformes på en måte som [binder][1] områdene sammen.”(s. 34)

Avtrappende høyder nordover mot Blindernveien vil også være mer i tråd med føringer i kommuneplanen om at [a]vtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom” (s. 30). Blindernveien er en trafikkert vei målt i antall myke trafikanter, og Halvor Blinderens plass planlegges å bli et lokalt torg. På Nedre Blindern gård kan man på sikt se for seg både bydelsfunksjoner, uteservering, barnehage og “urban matproduksjon” som mulige nye funksjoner[2]. Både Blindernveien, Halvor Blinderns plass og Nedre Blindern gård er sentrale byrom i området, og bør sikres gode sol- og lysforhold så forholdene for utendørs opphold ikke forringes.

Høyhus syd for fredede Halvor Blinderens grav/minnelund vil kunne legge minnelunden i skygge store deler av dagen, med mulige negative konsekvenser for trær og annen vegetasjon i tilknytning til minnelunden. Det bør også utredes nærmere hvilke bygningshøyder nær fredede Halvor Blinderns grav/minnelund som trærne i minnelunden over tid kan tåle.

Nærmere om felt 4 og høyhuset på Halvor Blinderens plass

Helt konkret mener Blindern Vel at høydene i felt 4 i planforslaget av hensyn til omgivelsene  nord for Blindernveien, må reduseres kraftig. Den planlagte basen på 5 etasjer i studentboligprosjektet i Blindernveien 6 er en mer naturlig referanse for høydene i felt 4 enn det planlagte tårnet i samme prosjekt. Vi minner i den forbindelse om at referansehøyden for det planlagte studentboligprosjektet i Blindernveien 6 var punkthusene i Blindernveien 2 og 4. Disse husene kjennetegnes begge av å være omgitt av mye luft og rom. Vi kan støtte en tett bebyggelse i felt 4, men da med vesentlig lavere høyder.

Vi mener videre at høyhuset som er planlagt mellom Halvor Blinderens plass og Blindernveien bør vurderes tatt helt ut av planen, alternativt skaleres kraftig ned. Høyhuset vil fremstå gigantisk ved siden av boligbebyggelsen på den andre siden av krysset, og vil som effekt gjøre det motsatte av å “binde områdene sammen”. Snarere vil et slikt hus skille Marienlyst fra Blindern, og frikople Halvor Blinderns plass fra Prestegårdsveien og Blindernveien. Å fjerne bygningen helt vil for øvrig å ivareta hensynet til naturverdiene på området med “åpen grunnlendt kalkmark” (s. 34).

Forslaget til planprogram viser til et ønske om en avgrensende fasade mot nord-øst som “definerer Halvor Blinderns plass romlig og funksjonelt“. Ved behov for en slik avgrensning/skjerming, bør en smalere bygning, evt som en visuell forlengelse av Geologibygningen, kunne tjene et slikt formål. En slik bygning bør ha en høyde som maksimalt viderefører Geologibygningens avtrappende høyder nedover langs Blindernveien.

Blindern Vels viktigste innspill er dette:

 • Bra med oppdelende tverrforbindelser og torg som gjør området åpent og mer tilgjengelig.
 • Ny flerbrukshall er et positivt bidrag til barn og unge. Med økende behov gjennom utbyggingen planforslaget innebærer, bør hallen være større enn foreslått.
 • Alle torg og tverrforbindelser bør være bilfrie. All adkomst med bil til boliger og næringslokaler bør i størst mulig grad skje via parkeringskjellere.
 • Planområdet bør utvides mot sør og inkludere plan for adkomst til alle parkeringskjellere fra Suhms gate, fortau langs nordsiden av Suhms gate, samt tilknytning til eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier i nærområdet.
 • Generelt for høy bebyggelse. Anbefaler videreføring av ‘lave, tette Oslo’.
 • Byggehøyder bør avtrappes mot nord av hensyn til både fredet og gullistet bebyggelse i Blindernveien, og øvrig småhusbebyggelse i samme område, på samme måte som ny bebyggelse planlegges avtrappet sørover mot radiohuset. Blindernveien 6 kan ikke brukes som dimensjonerende høyder for den videre bebyggelsen langs Blindernveien.
 • Det bør utredes hvilke byggehøyder nær Halvor Blinderns minnelund som trærne tåler.
 • Høydene i felt 4 bør skaleres kraftig ned. Høybygget mellom Halvor Blinderens plass og Blindernveien bør tas helt ut av forslaget, alternativt erstattes av lav, smal forlengelse av Geologibygningen.

———

[1]Ordet “binder” antas ved en feil å ha falt ut i endelig forslag til planprogram, ettersom ordet var med i utkast datert 20.12.2018 og setningen uten dette ordet gir lite mening.

[2]I en mulighetsstudie fra juni 2018, utarbeidet av Transborder på oppdrag for UiO og Opplysningsvesenets fond, skisseres servering, barnehage og urban matproduksjon som mulige nye funksjoner på Nedre Blindern gård (s. 19)