Livsvitenskapsbygget

LIVSVITENSKAPSBYGGET, UNIVERSITETET I OSLO

Arbeidene på byggetomten er godt i gang og Statsbygg informerer om de pågående arbeidene og kommende aktiviteter:

PÅGÅENDE ARBEIDER
• Stabilisering av den underliggende grunnen Det «vispes» betong og kalk i bakken for å stabilisere og forsterke grunnen.
• Spuntarbeider
Spuntriggen benytter et vibrasjonslodd for
å sette spuntnåler ned i bakken rundt hele byggetomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne typen arbeid. Det gjenstår komplette- rende arbeider med etablering av nytt vann – og avløpsanlegg, samt noe på tomtens nordøstre del.
• Gravearbeider
Bistår spunting- og stabiliseringsarbeidet.
• Betong – og rørarbeider
Etablering av nytt vann og avløpsanlegg for håndtering av vann, spillvann og overvann som i dag går gjennom byggetomten. Dette etableres i utkanten av tomten i sør og øst.

KOMMENDE ARBEIDER
JANUAR 2020–APRIL 2020
• Fjellinjisering
Borerigg borer hull i fjellet, og injiserer betong- masse under trykk for tetting av naturlige fjellsprekker.
• Spuntarbeider
Innboring av stålrør og stag i fjell ved bruk av borerigg. Gjelder tomtens østre, vestre og nord- lige del.
Stabilisering, gravearbeider, betong – og rørarbeider vil også pågå i perioden januar 2020-april 2020.

ARBEID FOREGÅR PÅ FØLGENDE TIDER
• Stabiliseringsarbeid Mandag–fredag 06:00–22:00
• Spuntarbeid Mandag–torsdag 07:00–19:00
• Betongarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
• Grave-/rørarbeider Mandag–fredag 07:00–19:00
Det er ikke planlagt arbeid i helger eller på helligdager.
Det er søkt og innvilget dispensasjon fra støy- forskriften hos Bydelsoverlegen for spunt og stabiliseringsarbeidet.

TILTAK I FORBINDELSE MED ARBEIDENE
For å ha kontroll på hvordan arbeidet på bygge- plassen berører naboer og nærområdet, har vi etablert og utplassert følgende utstyr:
• Støymålere
Overvåkning av støynivået. Eventuelle tiltak vurderes enkeltvis basert på hva støykilden er.
• Vibrasjonsovervåkning
For vibrasjonsfølsomt utstyr hos virksomheter i Forskningsparken.
• Støvovervåkning
Kontroll av luftkvaliteten. Den tørre grunnen på byggeplassen strøs med salt og vannes for å minimere støvspredning.
• Setningsmålere
Fast punkt som benyttes for å overvåke eventuelle setninger i grunnen. Det plasseres ut tidlig i byggefasen for å følge eventuelle endringer. Den geotekniske vurderingen tilsier at det ikke vil være risiko for setninger i bolig- området i nærheten av byggeplassen.
• Poretrykksmålere
Overvåker grunnvannsstanden i byggeperioden.

ØVRIG INFORMASJON FRA BYGGEPLASSEN
Arbeidet med nedsetting av spuntnåler var planlagt ferdig i starten av november. På grunn av uforutsette utfordringer må arbeidet fortsette til midten av januar. Da gjenstår det noe spuntarbeid med ny vann- og avløpskulvert nærmere Ring 3. Siste komplettering av spunt- nåler er planlagt til siste del av mars. Arbeidene som gjenstår med spunt er i det nord-østre hjørnet av tomten. Gjenstående spuntarbeider vil pågå i kortere perioder, enn hva som har vært tilfellet hittil. Det betyr at det vil være lengere mellom støyperiodene.

KONTAKTPERSONER

Arne Surén
prosjektsjef Statsbygg arne.suren@statsbygg.no

page2image19070144

Helge Skaftå (902 09 150) prosjektsjef HENT AS helge.skafta@hent.no

Nyhetsbrev fra Statsbygg angående Livsvitenskapsbygget

Det har pågått graving på tomten siden påske. På grunn av tomtens utforming må gravearbeidene utføres i flere etapper, og etappe 1 ferdigstilles i dissedager. I uke 28 – uke 30 er det planlagt fellesferie og da skal det ikke pågå arbeider på tomten.

Etter sommerferien vil tilrigging og ny oppstart skjefra og med uke 31. Frem til jul vil det være fire hoved-aktiviteter på tomten:

  • Stabilisering av underliggende grunn. Arbeidsoperasjonen går ut på at det «vispes» betong og kalk i grunnen for å stabilisere/forsterke grunnen.
  • Spuntarbeider.Spuntriggvilbenytteetvibrasjonslodd for å sette ned spuntnåler i omkrets rundt tomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne type arbeid. Dette er likevel det mest støyende arbeidet som kommer til å bli utført. Første etappe vil være langs-iden av tomten som vender mot Bukken Bruses vei. Oppstart mot Bukken Bruses vei blir i uke 31/32 med varighet to til tre uker. Øvrig spunt vil foregåi perioden september til desember.
  • Gravearbeider for å bistå for spunt- og stabiliseringsarbeidet.
  • Omlegging av vann- og avløp som i dag går på tvers over tomten. Betongarbeider, rør- og grave-arbeider vil utføres i forbindelse med omleggingen. Omleggingen vi ikke påvirke naboers vann og avløp. Det er forventet noe støy og vibrasjoner i forbindelse med disse arbeidene. Prosjektet vil derfor kontinuerligovervåke støynivået, støv og rystelser på omkring- liggende arealer. Slik vil vi påse at vi holder oss innenfor

gjeldende lover og regler, samt kunne iverksettekorrigerende tiltak om behov. For å gjøre dissemålingene er det plassert sensorer. Resultatene kontrolleresavBrekkeStrand,somerfagansvarlig for akustikk, støy og vibrasjoner i prosjektet.

Vi er i tillegg i dialog med Bydelsoverlegen for erfaringer og dialog rundt arbeidet. Vi vil bidra med oppdatert informasjon jevnlig, og informere om eventuelle endringer.

Vi håper at arbeidene ikke vil påvirke naboer i særlig stor grad. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Informasjonsmøte om Livsvitenskapsbygget

Fredag 8. februar markerte statsminister Erna Solberg starten på byggingen av Livsvitenskapsbygget på øvre Blindern. I den anledning ønsker Statsbygg å invitere naboer til et nytt møte, denne gang for å orientere nærmiljøet om byggeprosjektet, anleggsfasen og fremdriften.

TID/STED

TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
KL. 18.00-19.00
STED OLE-JOHAN DAHLS HUS (IFI2), GAUSTADALLEEN 23B, MØTEROM 2269

PROGRAM

  • Status i prosjektet ved prosjektdirektør Per Roger Johansen, Statsbygg
  • Byggearbeidene og fremdrift ved anleggsleder Helge Skaftå, HENT AS
  • Hva skjer videre? ved prosjektdirektør Per Roger Johansen, Statsbygg
  • Spørsmål

Det blir lett servering.

Velkommen!

Nabomøte angående Livsvitenskapsbygget

På statsbudsjettet i for høst fikk Statsbygg bevilget penger for å starte byggingen av det nye Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen nord:

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/

I den anledning ønsker Statsbygg å ha et nabomøte torsdag 24. mai kl 19-21 for å orientere nærmiljøet om byggeprosjektet og fremdriften.

Dato: Torsdag 24. mai 
Kl: 19-21 (befaring på byggetomta ca kl 20:30)
Sted: Ole-Johan Dahls hus (IFI2), Gaustadalléen 23B. Møterom 2269  

I tillegg vil det bli lagt ut informasjon om møtet via Statsbyggs Facebookside

https://www.facebook.com/Statsbygg/

Program

Hva er Livsvitenskap?
Julie Sørlie Paus-Knudsen, styremedlem UiO:Livsvitenskap og doktorgradsstipendiat

Status i prosjektet; hva har skjedd siden forrige nabomøte?
Alexander Strand, prosjektdirektør Statsbygg

Gjennomgang av Livsvitenskapsbyggets volum, høyder, sol/skygge
Per Anders Borgen, daglig leder Ratio arkitekter as

Hva skjer videre i 2018/2019
Per Roger Johansen, Statsbygg

Videre nabosamarbeid og kommunikasjon
Moren Haveraaen, Statsbygg

Befaring på byggetomta ca kl 2030