Referater

Refrat fra Årsmøtet 20. mars

 

Årsmøte i Blindern Vel ble avholdt på Café Abel, Vestgrensa 2 i Oslo, mandag den 20. mars 2017 kl 1930.

1.    Åpning og formalia

1.1      Åpning

Møtet ble åpnet av styreleder Agnes Lyche Melvær.

1.2     Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Nicolay Vold ble valgt til møteleder. Svein Ivar Mossige ble valgt til å medundertegne protokollen.

1.3     Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og agenda ble godkjent.

1.4     Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble redegjort for og godkjent.

2.  Regnskap for 2016

Velforeningens regnskap for 2016 ble gjennomgått av kasserer Svein Ivar Mossige.

Regnskapet ble godkjent.

3.  Fastsettelse av kontingent

Kontingenten er av styret foreslått å være kr 200. Det fremkom ingen kommentarer til dette og forslaget til kontingent ble godkjent. Det ble orientert om at kontingenten kunne innbetales ved bruk av Vipps.

4.  Valg av styre

Det sittende styret stilte til gjenvalg. Etter oppfordring stilte Pål N. Andresen som styremedlem. Styret består etter dette av følgende personer:

  • Agnes Lyche Melvær
  • Jo C. Bruusgaard
  • Inge Mysen
  • Magnus Ormåsen
  • Nicolay Vold
  • Henrik Weisser
  • Svein Ivar Mossige, kasserer
  • Pål N. Andresen

Styret konstituerer seg selv og velger styreleder.

5.  Valg av revisor

Bjørn Jensen ble gjenvalgt til revisor.

6.  Orientering om utvalgte saker

Det ble gitt en orientering om følgende saker Blindern Vel jobber med:

6.1    Blindernveien 6 v/ Henrik Weisser

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har levert inn et forslag til omregulering av Blindernveien 6. SiO ønsker å oppføre et 14 etasjer høyt bygg som skal huse opp mot 400 studenter. Forslaget var på offentlig høring sommeren 2016 og ligger nå hos Plan- og bygningsetaten (PBE). På informasjonsmøter og i skriftlig høringsbrev har Blindern Vel bl.a. påpekt at både SiOs forslag og PBEs alternativ i for liten grad legger vekt på hensynet til trygg skolevei, og hensynet til «grønn rute». Blindern Vel vil fremme dette budskapet helt frem til politisk behandling av reguleringsforslaget.

På spørsmål fra salen om parkeringssituasjonen for 400 nye beboere ble det informert om at SiO legger til grunn et lavere parkeringsbehov hos studenter enn det som er vanlig ved nybygg av denne størrelsen, og at SiO vil prosjektere en kjellergarasje med P-plasser tilsvarende studentenes antatte behov.

6.2    Trafikksikkerhet v/ Henrik Weisser

Bekymring rundt trafikkfarlige situasjoner som følge av økt trafikkmengde i Blindernveien. Det er liten respekt for fartsgrensen på veistrekket på tross av at dette er et skoleområde og skolevei for hundrevis av elever. Mye av den ekstra trafikken i Blindernveien er oppstått p.g.a. den nye avkjøringen fra Ring 3 gjennom Universitetet, samt svært korte trafikklysintervaller i krysset Sognsveien/Kirkeveien. Med prosjektet Blindernveien 6, vil de trafikale utfordringene øke betydelig. Blindern Vel samarbeider med FAU Marienlyst om anbefalinger av tiltak som sikrere skoleveien bedre.

6.3    Beboerparkering v/Svein Mossige

Dette prosjektet har vært en gjenganger i vellet helt siden 2010. Vi har nå blitt orientert av Oslo kommune om at vi i vårt område er med i «neste fase». Med dette menes at beboerparkering skal være en realitet innen sommeren 2018.

6.4    Turveibro Ring 3 v/Unni Eriksen

Nok en gjenganger. Saken har sin bakgrunn i en rekkefølgebestemmelse i regulerings-planen for Rikshospitalet fra 1994. Statsbygg er ifølge denne forpliktet til å bygge en gang/sykkelbro i området ved Bertel & Steen og diagonalt over Ring 3. Saken har vært trenert av Statsbygg i en årrekke. Det vil etter hvert bli mye mer trafikk i området (nytt sykehus, Blindern videregående skole, samt flere studentboliger) og broen er viktig for sammenhengen i turvei B5-traseen. Samlet sett vil behovet for bro være sterkt økende fremover. Bydelen støtter tiltaket om at broen må bygges. Saken må følges opp når reguleringsarbeidet med ny sykehusutbygging i Gaustadområdet igangsettes.

6.5    Fortau Arvid Storsveens Plass / John Colletts Plass v/Svein Mossige

Blindern Vel ønsker å gjøre Arvid Storsveens plass mer trivelig og tilgjengelig ved å erstatte fremmedparkeringen langs plassen med et nytt fortau opp til John Colletts plass og beplantning. Det er en forutsetning at dette ikke reduserer parkeringsmulighetene på eiendommene langs det foreslåtte foratuet. Fortauet vil betydelig redusere bredden på veien og dermed bidra til å redusere hastigheten på passerende biler. Vi har også et ønske om å montere port eller porter inn til Arvid Storsveens Plass fra Prestegårdsveien slik plassen lettere kan krysses og brukes av flere folk. Blindern Vel mener at utviklingen av de to plassene Arvid Storsveens Plass og John Colletts plass kan ses i sammenheng, uten at dette er en forutsetning dersom det kompliserer realiseringen av John Collets plass som ny torg og møteplass. -Spørsmål fra salen om lastebilparkering på denne strekningen. Svar: Vi er ganske overbeviste om at beboerparkeringen vil eliminere parkering av lastebiler i området. Dersom beboerparkering ikke realiseres bør en vurdere fortau og parkeringsrestriksjoner lenger ned i Prestegårdsveien.

6.6   John Colletts Plass v/Benedicte Stiff

Utforming etter arkitektkonkurranse hvorav Dronninga Landskap gikk seirende ut. Det har vært mange innspill fra publikum om hva slags funksjon plassen skal ha. Spørsmål om omregulering av Sognsveien har vært oppe, vurdert av bydelen og lagt dødt pga manglende gjennomførbarhet. Det forventes ferdigstillelse november 2019.

Benedikte poengterer at prosjektgruppen ikke er negativ til en tilknytning av plassen mot Arvid Storsveens Plass. Dersom det videre arbeidet ikke krever regulering av plassen, sier ansvarlig prosjektleder i bydelen at arbeidet med å knytte sammen John Colletts plass og Arvid Storsveens anbefales kjørt separat. Dette fordi arbeidet ellers vil ta mye lenger tid, og tidspunkt for ferdigstillelse blir usikker. Et krav om regulering vil kunne åpne for å se plassene under ett, men vil også kunne medføre store forsinkelser.

Gjennomgangen ble tatt til etterretning.

7. Orientering om eldre og unges situasjon i nærområdet

7.1    Abelloftet og ungdom i bydel Nordre Aker v/Magnus Ormåsen

Magnus orienterte om hvordan ungdomsklubben drives i dag. Abelloftet er det eneste ungdomstilbudet i området vårt. Det er ofte opptil 70 ungdommer samlet. Abelloftet har vært et svært vellykket prosjekt hvor ungdommen har fått være med å bidra og bestemme.

Det er bestemt at Abelloftet avvikles i nåværende form den 31. mars dette år.

Magnus orienterte videre om ungdom og uheldige tendenser i området vårt med hærverk og rus, hos stadig lavere aldersgrupper. Av disse grunnene er det bekymringsfullt at ungdomstilbudene forsvinner.

7.2    Eldre i bydel Nordre Aker v/Bjørn

Det foregår for tiden et aldersprosjekt i bydelen som er et pilotprosjekt for Oslo kommune. Det har vært invitert til folkemøter om hvilke ønsker befolkningen har.

Prosjektet går i korte trekk ut på å engasjere unge og eldre for å forebygge ensomhet, stimulere til kontakt, transportere gamle til møteplasser og steder hvor eldre ferdes.

Det ble nevnt Seniorsenteret på Damplass, som dessverre sliter med dårlig økonomi og dårlig oppmøte. Bjørn oppfordret til bruk av stedet, og minte oss på at senior er fra 62 år og oppover.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 

* * *

 

Alle beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble avsluttet.

 

 

___________________                                     ___________________

Nicolay Vold                                                            Svein Ivar Mossige