Uncategorized

 PROGRAM FOR 17. MAI 2020 I ULLEVÅL HAGEBY 

Screenshot 2020-05-12 11.38.27

08.00 Flaggheising på Vestre Aker skole. Ullevål skoles musikkorps spiller (direktesendes på NRK super). 

08.00 Taler for dagen ved rektor Maria Hägnefelt, elevrådsleder Mikkel Frost Klepp og nestleder Maja Birgitta Kåvik. Talene legges ut på Ullevål skoles nettsider og er tilgjengelige i en uke: https://ulleval.osloskolen.no/ 

08.10 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Vestre Aker skole forbi Minneparken opp til Damplassen. 

08.15 Flaggheising på Damplassen med Longshipspeiderne Ullevål. Fanfare og spill av Ullevål skoles musikkorps (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) 

08.30 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Damplassen til Ullevål sykehus via Nedre Ullevål. 

13.00 Hele Norge synger. Ullevål skoles musikkorps spiller Ja, vi elsker på Damplassen (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) Bli med og syng fra egen leilighet, vindu eller hage! 

13.15 Korpset marsjerer Jutulveien – Bredo Stabels vei – Uglejordet – Pastor Fangens vei – Tåsenhjemmet – Nils Lauritssøns vei – Tyrihansveien – Vestgrensa – Damplassen. Juniorkorpset spiller på blant annet Uglejordet og Eventyrplassen.

Ullevål skoles musikkorps har mistet store, viktige inntekter denne våren – støtt gjerne dagens helter på VIPPS 10295. 
Arr.: Ullevål Hageby vel, Ullevål skole og Ullevål skoles musikkorps. 

Vi ber dere om ikke å parkere bilene på Damplassen denne dagen. Siden det blir en redusert feiring, er det ekstra hyggelig om hagegjerdene er pyntet med flagg. Åpent bakeri Plaza holder åpent 08-16, Kolibri har fylt fryseren med iskrem og er åpen fra 08-14 og Pizza Pancetta Ullevål er åpen fra 14-22. Støtt opp om våre lokale forretninger og spisesteder. 

Gratulerer med dagen! Husk smittevernreglene og ta vare på hverandre 

Høringsuttalelse til planprogramforslag for Marienlyst – plansak 201718902 i Oslo kommune

Vi i Blindern Vel minner om høringsfristen 21. februar for høringsuttalelser til NRKs forlsag til planprogram for utbygging på Marienlyst. Se nærmere informasjon på NRKs egen kunngjøringsside: https://www.nrk.no/informasjon/medvirkning-og-fremdrift-1.14399764
Styret har orientert de mest berørte husstandene direkte om den offentlige høringen, i tillegg til informasjon på www.blindernvel.no. Basert på innspill har styret laget et utkast til høringsuttalelse. Innspill kan fremdeles sendes styret, men det må skje raskt. Endelig høringsuttalelse vil bli sendt NRK 21. februar.
Utkastet kan også tjene som inspirasjon for din egen høringsuttalelse. Jo flere som uttaler seg, dess bedre.
———–

Høringsuttalelse fra Blindern Vel (utkast)

Adkomst til nye boliger fra Suhms gate

Planprogrammet legger opp til blokkbebyggelse i bunn av Blindernveien, på vestsiden av stikkveien inn til Marienlyst skole. Sammen med innregulert blokkbebyggelse langs stikkveiens østside (studentboliger), vil dette gi et bymessig kryss. Skoleelever bosatt i vårt område ankommer Marienlyst skole nordfra til fots og på sykkel, mange via Prestegårdsveien. For disse elevene vil ny skolevei gå via det bymessige krysset. Stikkveien er allerede kilde til bekymring; organiserte foreldregrupper står morgenvakt ved fotgjengerfeltet. Det er uheldig dersom denne stikkveien i fremtiden vil bli ytterligere trafikkert. Økt trafikk til planområet via denne stikkveien vil ytterligere svekke trafikksikkerheten for skolebarna.

Planområdet bør derfor utvides sørover til å omfatte nordsiden av Suhmsgate, og adkomst med bil til garasjekjellere i sin helhet planlegges inn herfra. Det er i dag flere etablerte gangveier mellom Marienlyst skole og Suhms gate. Dette burde gjøre det mulig å planlegge en hovedadkomst for biler til planområdet fra Suhms gate uten at dette kommer i konflikt med barnas skolevei. Det bør samtidig planlegges fortau langs nordsiden av Suhmsgate, og forbindelser til nåværende og fremtidige gang- og sykkelveier, bl.a. til ny gang- og sykkelvei over Majorstulokket mot Frognerparken.

Generelt for høy bebyggelse

Blindern Vel mener generelt at forslaget til planprogram legger opp til for høye bygninger. Marienlyst ligger en god spasertur fra nærmeste trafikknutepunkt, og nær allerede tett befolkede boligområder øst for Kirkeveien og sør for Suhms gate. Marienlyst skole har 9,5 m2 uteareal pr elev, som er vesentlig mindre enn Oslo kommunes egen anbefaling om 12 – 18 m2 uteareal pr elev for skoler i indre by. Mange nye boliger vil øke presset på grøntarealer som i dag gir rekreasjon for skoleelever og eksisterende beboere. Vi mener Oslos høyhusstrategi og planlagt maksimalhøyde på studentboligene i Blindernveien 6 gir et uheldig utgangspunkt for planleggingen. Vi vil heller tilrå at man ser hen til det “tette, lave Oslo” øst for Kirkeveien som utgangspunkt for ny regulering av høyder. Et slikt utgangspunkt vil gi noe færre boliger, men samtidig gi bymessige kvaliteter i nye gateløp gjennom området.

Høyder må ta hensyn til fredede anlegg i Blindernveien, samt til småhusbebyggelsen nordøst for planområdet

Dersom man går videre med planer om høyhus, må hensynet til fredet bebyggelse nord/nord-øst for området også hensyntas. Det anførte prinsippet om “stigende høyder opp mot Blindernveien” tar kun hensyn til det fredede radiohuset syd-vest for ny bebyggelse, men ikke til fredede Nedre Blindern gård og gullistede småhus nederst i Prestegårdsveien. Nevnte prinsipp tar heller ikke hensyn til den øvrige utpreget lave småhusbebyggelsen som strekker seg nordover fra Blindernveien, mellom UiO og Vestre Aker-skogen.

Dersom bygningene i planområdet skal ha stigende høyder nordover av hensyn til radiohuset, kan dette prinsippet følgelig bare gjelde halvveis til Blindernveien. Derfra må prosjektet av hensyn til fredede nevnte bebyggelse i nord ha synkendehøyder nordover mot Blindernveien. En slik avtrapping mot nord vil være mer i tråd med pkt. 2.2.6 Utnyttelse og høyderi planforslaget, som slår fast at “[b]ebyggelsesstrukturen i området skal vurderes i sammenheng med omkringliggende områder slik at den utformes på en måte som [binder][1] områdene sammen.”(s. 34)

Avtrappende høyder nordover mot Blindernveien vil også være mer i tråd med føringer i kommuneplanen om at [a]vtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom” (s. 30). Blindernveien er en trafikkert vei målt i antall myke trafikanter, og Halvor Blinderens plass planlegges å bli et lokalt torg. På Nedre Blindern gård kan man på sikt se for seg både bydelsfunksjoner, uteservering, barnehage og “urban matproduksjon” som mulige nye funksjoner[2]. Både Blindernveien, Halvor Blinderns plass og Nedre Blindern gård er sentrale byrom i området, og bør sikres gode sol- og lysforhold så forholdene for utendørs opphold ikke forringes.

Høyhus syd for fredede Halvor Blinderens grav/minnelund vil kunne legge minnelunden i skygge store deler av dagen, med mulige negative konsekvenser for trær og annen vegetasjon i tilknytning til minnelunden. Det bør også utredes nærmere hvilke bygningshøyder nær fredede Halvor Blinderns grav/minnelund som trærne i minnelunden over tid kan tåle.

Nærmere om felt 4 og høyhuset på Halvor Blinderens plass

Helt konkret mener Blindern Vel at høydene i felt 4 i planforslaget av hensyn til omgivelsene  nord for Blindernveien, må reduseres kraftig. Den planlagte basen på 5 etasjer i studentboligprosjektet i Blindernveien 6 er en mer naturlig referanse for høydene i felt 4 enn det planlagte tårnet i samme prosjekt. Vi minner i den forbindelse om at referansehøyden for det planlagte studentboligprosjektet i Blindernveien 6 var punkthusene i Blindernveien 2 og 4. Disse husene kjennetegnes begge av å være omgitt av mye luft og rom. Vi kan støtte en tett bebyggelse i felt 4, men da med vesentlig lavere høyder.

Vi mener videre at høyhuset som er planlagt mellom Halvor Blinderens plass og Blindernveien bør vurderes tatt helt ut av planen, alternativt skaleres kraftig ned. Høyhuset vil fremstå gigantisk ved siden av boligbebyggelsen på den andre siden av krysset, og vil som effekt gjøre det motsatte av å “binde områdene sammen”. Snarere vil et slikt hus skille Marienlyst fra Blindern, og frikople Halvor Blinderns plass fra Prestegårdsveien og Blindernveien. Å fjerne bygningen helt vil for øvrig å ivareta hensynet til naturverdiene på området med “åpen grunnlendt kalkmark” (s. 34).

Forslaget til planprogram viser til et ønske om en avgrensende fasade mot nord-øst som “definerer Halvor Blinderns plass romlig og funksjonelt“. Ved behov for en slik avgrensning/skjerming, bør en smalere bygning, evt som en visuell forlengelse av Geologibygningen, kunne tjene et slikt formål. En slik bygning bør ha en høyde som maksimalt viderefører Geologibygningens avtrappende høyder nedover langs Blindernveien.

Blindern Vels viktigste innspill er dette:

 • Bra med oppdelende tverrforbindelser og torg som gjør området åpent og mer tilgjengelig.
 • Ny flerbrukshall er et positivt bidrag til barn og unge. Med økende behov gjennom utbyggingen planforslaget innebærer, bør hallen være større enn foreslått.
 • Alle torg og tverrforbindelser bør være bilfrie. All adkomst med bil til boliger og næringslokaler bør i størst mulig grad skje via parkeringskjellere.
 • Planområdet bør utvides mot sør og inkludere plan for adkomst til alle parkeringskjellere fra Suhms gate, fortau langs nordsiden av Suhms gate, samt tilknytning til eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier i nærområdet.
 • Generelt for høy bebyggelse. Anbefaler videreføring av ‘lave, tette Oslo’.
 • Byggehøyder bør avtrappes mot nord av hensyn til både fredet og gullistet bebyggelse i Blindernveien, og øvrig småhusbebyggelse i samme område, på samme måte som ny bebyggelse planlegges avtrappet sørover mot radiohuset. Blindernveien 6 kan ikke brukes som dimensjonerende høyder for den videre bebyggelsen langs Blindernveien.
 • Det bør utredes hvilke byggehøyder nær Halvor Blinderns minnelund som trærne tåler.
 • Høydene i felt 4 bør skaleres kraftig ned. Høybygget mellom Halvor Blinderens plass og Blindernveien bør tas helt ut av forslaget, alternativt erstattes av lav, smal forlengelse av Geologibygningen.

———

[1]Ordet “binder” antas ved en feil å ha falt ut i endelig forslag til planprogram, ettersom ordet var med i utkast datert 20.12.2018 og setningen uten dette ordet gir lite mening.

[2]I en mulighetsstudie fra juni 2018, utarbeidet av Transborder på oppdrag for UiO og Opplysningsvesenets fond, skisseres servering, barnehage og urban matproduksjon som mulige nye funksjoner på Nedre Blindern gård (s. 19)

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn – Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1

Skjermbilde 2019-02-27 09.17.32

NRK ønsker å omregulere sin eiendom på Marienlyst og noen tilgrensende arealer som vist i kartet nedenfor, fra offentlige bygninger til bolig, næring og andre blandete offentlige og private formål.

Hensikten er å legge til rette for flerfunksjonell byutvikling med en ny bygate gjennom området, torg og plasser, parkdrag, boliger, næring og andre funksjoner relatert til universitetet, kultur og idrett, og lokal handel og service. Kringkastingshuset og Store studio med uteområder er fredet av Riksantikvaren og skal ivaretas gjennom bevaring og ny bruk. Det er laget to planalternativer som skal utredes, med ulike andeler bolig og næring.

Dersom planforslaget blir vedtatt, vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra bebyggelse og anlegg (institusjonsområde) til bebyggelse og anlegg (utviklingsområde indre by).

Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes. Program for planarbeidetlegges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Forslag til planprogram er lagt til gjennomsyn på www.nrk.no/flytte-info. Du kan også se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnummer 201718902.

Som et ledd i medvirkningen i høringsperioden inviterer NRK til «Åpen dag»
25. februar mellom kl. 16 og kl. 20. Her kan naboer og andre interesserte møte opp for å få informasjon om planprogrammet for Marienlyst og prosessen videre.Representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten og andre fagpersoner vil være tilstede og tilgjengelig for dialog og spørsmål.
Sted: Studio 2 på Marienlyst, oppmøte ved Publikumsinngangen.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det på e-post til innspill@nrk.noeller postadresse Prosjekt Marienlyst, NRK, RBM5, 0340 Oslo.

Høringsfristen er 21. mars.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med NRK ved Jon Espen Lohne,prosjektdirektør, jon.espen.lohne@nrk.no, tlf. 415 65 554 eller Nils Bjarne Foss,prosjektleder, nils.bjarne.foss@nrk.no, tlf. 992 44 496.

Informasjonsmøte om Livsvitenskapsbygget

Fredag 8. februar markerte statsminister Erna Solberg starten på byggingen av Livsvitenskapsbygget på øvre Blindern. I den anledning ønsker Statsbygg å invitere naboer til et nytt møte, denne gang for å orientere nærmiljøet om byggeprosjektet, anleggsfasen og fremdriften.

TID/STED

TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
KL. 18.00-19.00
STED OLE-JOHAN DAHLS HUS (IFI2), GAUSTADALLEEN 23B, MØTEROM 2269

PROGRAM

 • Status i prosjektet ved prosjektdirektør Per Roger Johansen, Statsbygg
 • Byggearbeidene og fremdrift ved anleggsleder Helge Skaftå, HENT AS
 • Hva skjer videre? ved prosjektdirektør Per Roger Johansen, Statsbygg
 • Spørsmål

Det blir lett servering.

Velkommen!

Nabomøte angående Livsvitenskapsbygget

På statsbudsjettet i for høst fikk Statsbygg bevilget penger for å starte byggingen av det nye Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen nord:

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/

I den anledning ønsker Statsbygg å ha et nabomøte torsdag 24. mai kl 19-21 for å orientere nærmiljøet om byggeprosjektet og fremdriften.

Dato: Torsdag 24. mai 
Kl: 19-21 (befaring på byggetomta ca kl 20:30)
Sted: Ole-Johan Dahls hus (IFI2), Gaustadalléen 23B. Møterom 2269  

I tillegg vil det bli lagt ut informasjon om møtet via Statsbyggs Facebookside

https://www.facebook.com/Statsbygg/

Program

Hva er Livsvitenskap?
Julie Sørlie Paus-Knudsen, styremedlem UiO:Livsvitenskap og doktorgradsstipendiat

Status i prosjektet; hva har skjedd siden forrige nabomøte?
Alexander Strand, prosjektdirektør Statsbygg

Gjennomgang av Livsvitenskapsbyggets volum, høyder, sol/skygge
Per Anders Borgen, daglig leder Ratio arkitekter as

Hva skjer videre i 2018/2019
Per Roger Johansen, Statsbygg

Videre nabosamarbeid og kommunikasjon
Moren Haveraaen, Statsbygg

Befaring på byggetomta ca kl 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2017

Under følger årsmeldingen for 2017. De som vil ha alt samlet på ett brett, kan laste ned årsmøteinnkalling, årsmelding og innbetalingsgiro for medlemsskap her:


Økonomi og medlemsutviklilng
Blindern Vel hadde ved utgangen av 2017 136 betalende medlemmer, mot 127 ved utgangen av 2016 og 142 året før. Vellet har en stabil økonomi, inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet (som utføres av Ullevål IL Bandy).

Styret har bestått av Agnes Lyche Melvær (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, inge Mysen, Henrik Weisser, Magnus Ormåsenog og Pål N. Andresen.

Blindernveien 6
Planene til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om studentboligtårn i Blindernveien 6 har vært kjent siden 2014. Innvendingene fra Blindern Vel har vært mange, og disse har vært spilt inn gjennom ulike høringsprosesser i løpet av planprosessen. I likhet med Marienlyst Vel og FAU Marienlyst har Blindern Vel bl.a. ment at det planlagte bygget blir altfor dominerende, og at planene i for liten grad hensyntar interessene til barn og unge i området. Blindern Vel har i høringsrunder mot slutten av planprosessen fokusert på at SiOs planer ikke ivaretar hensynet til trygg skolevei og Grønn rute. Mens SiO ønsket å legge Grønn rute i en rettvinklet omvei rundt planområdet, ba Blindern Vel og andre lokale aktører om at Grønn Rute ble regulert gjennom tomten, langs dens trerike sør-østlige grensen, i tråd med hvordan turstien som Grønn rute springer ut av tradisjonelt har gått.

I forbindelse med politisk behandling av SiOs planforslag ble disse argumentene fremført overfor byutviklingskomiteen under dens befaring på tomten 8. november, og i en deputas- jon til samme komité 27. november.

Ny reguleringsplan for Blindernveien 6 ble vedtatt i bystyret 21. Desember. Etter Blindern Vels innspill til byutviklingskomiteen fremmet Rødt forslag om å sende saken tilbake til Byrå- det med beskjed om å legge Grønn rute bak studentboligene. Rødt sitt forslag ble nedstemt, men et flertall (A,H,MDG,V,FrP) vedtok visse tillegg for å imøtekomme lokale ønsker uten å forsinke prosessen: 1) reguleringsplanen endres slik at “sti rundt bygningen i øst” inkluderes i utomhusplanen, 2) det skal males opp fotgjengerfelt over Blindernveien der grønn rute slut- ter, og 3) byrådet bes opprette “dialog med velforeningene i Blindernveien og FAU på Ma- rienlyst skole for å sikre gode trafikale forhold for skoleelever og andre”.

Under hele planprosessen har oppfatningen lokalt vært at Plan- og bygningsetaten (PBE) har vært uforholdsmessig sterkt opptatt av å imøtekomme SiOs ønsker og behov, til fortrengsel for interessene til barn og unge i området. Først under politisk behandling var det gehør for argumentene fra lokalt hold, ref. tilføyelsene fra Byutviklingskomiteens flertall. Det etterlatte inntrykket er at barn og unges interesser vektes tyngre på politisk nivå enn i PBE, men at det er utstrakt vegring hos politikerne mot å sende planforslag tilbake for omarbeidelse når et forslag er kommet så langt som til politisk behandling. For fremtidig arbeid med plansaker kan derfor en alternativ strategi være å involvere politisk nivå tidlig i prosessen, til tross for hva systemet med høringsinnspill til PBE legger opp til. Marienlyst Vel, som har fokusert særlig på barns medvirkning i planprosessen, hevder at planarbeidet i denne saken bryter med rikspolitiske retningslinjer, og har klaget bystyrets vedtak inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Når en nærmere begrunnelse for denne klagen foreligger, vil Blindern Vel vurdere å støtte/tiltre klagen.

Ny barnehage i Hasselhaugveien

I enden av Hasselhaugveien, på nedsiden av kirken, ønsker Omsorgsbygg å bygge en 3 avde- lings barnehage. Dette prosjektet var opprinnelig skrinlagt, men er nå igangsatt. Blindern Vel har tidligere jobbet for vern av Vestre Aker skogen, og vært imot bygging av barnehagen dersom dette medførte en betydelig opparbeidelse av Hasselhaugveien på bekostning av hagene langs veien. Nå er barnehagetomten allerede ryddet/rasert og Plan- og bygningse- taten har uttalt at de mest sannsynlig ikke vil kreve en opparbeidelse av Hasselhaugveien dersom barnehagen blir bygget. Blindern Vel har derfor ikke engasjert seg ytterligere i denne saken.

Trafikktiltak i Prestegårdsveien og Blindernveien
I fellesskap med FAU Marienlyst sendte Blindern Vel i september 2017 brev til byråd for sam- ferdsel med forslag til tiltak for forbedring av trafikale forhold i nærheten av skolen. Bakg- runnen var et utvalgsarbeid initiert av FAU året før. Svar ble mottatt 21. Desember, hvor det ble varslet flere tiltak i vårt område: 1) 30-sone og flere fartsdumper i Prestegårdsveien, 2) fartsgrense 40/30 km/t (mot dagens 50/30) og opphøyd gangfelt i Blindernveien (permanent fartsgrense 30 km/t er til vurdering).

I forbindelse med politisk behandling av reguleringsplan for Blindernveien 6 (se annen sak) er det politisk vedtatt at det skal “males opp” fotgjengerfelt over Blindernveien ved utløpet av Grønn rute.

Trikk ring 2
Byrådet har bedt om at trikkelinje mellom Majorstuen og Carl Berner på/langs ring 2 utredes. P.t. er alternative modeller til vurdering, hvorav en eller flere vil bli lagt ut til offentlig høring. Høringen skulle opprinnelig funnet sted høsten 2017, men er utsatt. For Blindern Vel vil et aktuelt innspill være at det sikres en bedre mulighet enn i dag for å svinge til venstre i krys- set Sognsveien/Kirkeveien når man kommer fra Ullevål, da dette antas å redusere trafikkork i Sognsveien vesentlig.

Ny eier av Kinobygget
Vestgrensa 2 og 4 ble lagt ut for salg i høst. Det ble klart i januar at det er eiendomsinvestor Pål Georg Gundersen som har kjøpt bygningene. Salgsprosessen pågikk i noen måneder og flere interessenter har vært på banen. Agnes og Magnus fra styret i Blindern Vel er med i en arbeidsgruppe for kulturhus i Kinobygget, Vestgrensa 2, og vil i den anledning å gå i dialog med ny eier. Styret følger saken videre og kommer med informasjon om planene for bygget når dette er avklart.

Studentboliger i Trimveien
SiOs planer for bygging av studentboliger i Trimveien 4 (idrettsbanen ved Domus Athletica) innebærer en omregulering av Trimveien 4 fra idrettsformål til boligformål (studentboliger). SiO ønsket å bygge 6 blokker med ca. 500 studentboliger på dagens 11érbane og erstatte denne med en 7’erbane i Vestgrensa. De trosser dermed kravet om erstatningsarelaer, ved- tatt i Kommuneplanen «Oslo mot 2030». Dette er altså ikke avgjort, og Blindern Vel følger saken!

-Styret

Årsmøte i Blindern Vel onsdag 21/3

Det arrangeres årsmøte for Blindern Vel onsdag 21/3 i Sognsveien barnehage kl. 19:30 – 21:00.

Vi oppfordrer alle til å betale årskontingenten (200,-) før møtet ved å benytte seg av én av følgende måter:

 1. Direkte til kassereren i Blindern Vel:
  Svein Ivar Mossige
  Hasselhaugveien 35
  0851 Oslo
  Kontonummer: 1609.40.50425 (DNB)
 2. Vipps: Blindern Vel (11141)

Vel møtt!

– Styret

 

Refrat fra Årsmøtet 20. mars

 

Årsmøte i Blindern Vel ble avholdt på Café Abel, Vestgrensa 2 i Oslo, mandag den 20. mars 2017 kl 1930.

1.    Åpning og formalia

1.1      Åpning

Møtet ble åpnet av styreleder Agnes Lyche Melvær.

1.2     Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Nicolay Vold ble valgt til møteleder. Svein Ivar Mossige ble valgt til å medundertegne protokollen.

1.3     Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og agenda ble godkjent.

1.4     Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble redegjort for og godkjent.

2.  Regnskap for 2016

Velforeningens regnskap for 2016 ble gjennomgått av kasserer Svein Ivar Mossige.

Regnskapet ble godkjent.

3.  Fastsettelse av kontingent

Kontingenten er av styret foreslått å være kr 200. Det fremkom ingen kommentarer til dette og forslaget til kontingent ble godkjent. Det ble orientert om at kontingenten kunne innbetales ved bruk av Vipps.

4.  Valg av styre

Det sittende styret stilte til gjenvalg. Etter oppfordring stilte Pål N. Andresen som styremedlem. Styret består etter dette av følgende personer:

 • Agnes Lyche Melvær
 • Jo C. Bruusgaard
 • Inge Mysen
 • Magnus Ormåsen
 • Nicolay Vold
 • Henrik Weisser
 • Svein Ivar Mossige, kasserer
 • Pål N. Andresen

Styret konstituerer seg selv og velger styreleder.

5.  Valg av revisor

Bjørn Jensen ble gjenvalgt til revisor.

6.  Orientering om utvalgte saker

Det ble gitt en orientering om følgende saker Blindern Vel jobber med:

6.1    Blindernveien 6 v/ Henrik Weisser

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har levert inn et forslag til omregulering av Blindernveien 6. SiO ønsker å oppføre et 14 etasjer høyt bygg som skal huse opp mot 400 studenter. Forslaget var på offentlig høring sommeren 2016 og ligger nå hos Plan- og bygningsetaten (PBE). På informasjonsmøter og i skriftlig høringsbrev har Blindern Vel bl.a. påpekt at både SiOs forslag og PBEs alternativ i for liten grad legger vekt på hensynet til trygg skolevei, og hensynet til «grønn rute». Blindern Vel vil fremme dette budskapet helt frem til politisk behandling av reguleringsforslaget.

På spørsmål fra salen om parkeringssituasjonen for 400 nye beboere ble det informert om at SiO legger til grunn et lavere parkeringsbehov hos studenter enn det som er vanlig ved nybygg av denne størrelsen, og at SiO vil prosjektere en kjellergarasje med P-plasser tilsvarende studentenes antatte behov.

6.2    Trafikksikkerhet v/ Henrik Weisser

Bekymring rundt trafikkfarlige situasjoner som følge av økt trafikkmengde i Blindernveien. Det er liten respekt for fartsgrensen på veistrekket på tross av at dette er et skoleområde og skolevei for hundrevis av elever. Mye av den ekstra trafikken i Blindernveien er oppstått p.g.a. den nye avkjøringen fra Ring 3 gjennom Universitetet, samt svært korte trafikklysintervaller i krysset Sognsveien/Kirkeveien. Med prosjektet Blindernveien 6, vil de trafikale utfordringene øke betydelig. Blindern Vel samarbeider med FAU Marienlyst om anbefalinger av tiltak som sikrere skoleveien bedre.

6.3    Beboerparkering v/Svein Mossige

Dette prosjektet har vært en gjenganger i vellet helt siden 2010. Vi har nå blitt orientert av Oslo kommune om at vi i vårt område er med i «neste fase». Med dette menes at beboerparkering skal være en realitet innen sommeren 2018.

6.4    Turveibro Ring 3 v/Unni Eriksen

Nok en gjenganger. Saken har sin bakgrunn i en rekkefølgebestemmelse i regulerings-planen for Rikshospitalet fra 1994. Statsbygg er ifølge denne forpliktet til å bygge en gang/sykkelbro i området ved Bertel & Steen og diagonalt over Ring 3. Saken har vært trenert av Statsbygg i en årrekke. Det vil etter hvert bli mye mer trafikk i området (nytt sykehus, Blindern videregående skole, samt flere studentboliger) og broen er viktig for sammenhengen i turvei B5-traseen. Samlet sett vil behovet for bro være sterkt økende fremover. Bydelen støtter tiltaket om at broen må bygges. Saken må følges opp når reguleringsarbeidet med ny sykehusutbygging i Gaustadområdet igangsettes.

6.5    Fortau Arvid Storsveens Plass / John Colletts Plass v/Svein Mossige

Blindern Vel ønsker å gjøre Arvid Storsveens plass mer trivelig og tilgjengelig ved å erstatte fremmedparkeringen langs plassen med et nytt fortau opp til John Colletts plass og beplantning. Det er en forutsetning at dette ikke reduserer parkeringsmulighetene på eiendommene langs det foreslåtte foratuet. Fortauet vil betydelig redusere bredden på veien og dermed bidra til å redusere hastigheten på passerende biler. Vi har også et ønske om å montere port eller porter inn til Arvid Storsveens Plass fra Prestegårdsveien slik plassen lettere kan krysses og brukes av flere folk. Blindern Vel mener at utviklingen av de to plassene Arvid Storsveens Plass og John Colletts plass kan ses i sammenheng, uten at dette er en forutsetning dersom det kompliserer realiseringen av John Collets plass som ny torg og møteplass. -Spørsmål fra salen om lastebilparkering på denne strekningen. Svar: Vi er ganske overbeviste om at beboerparkeringen vil eliminere parkering av lastebiler i området. Dersom beboerparkering ikke realiseres bør en vurdere fortau og parkeringsrestriksjoner lenger ned i Prestegårdsveien.

6.6   John Colletts Plass v/Benedicte Stiff

Utforming etter arkitektkonkurranse hvorav Dronninga Landskap gikk seirende ut. Det har vært mange innspill fra publikum om hva slags funksjon plassen skal ha. Spørsmål om omregulering av Sognsveien har vært oppe, vurdert av bydelen og lagt dødt pga manglende gjennomførbarhet. Det forventes ferdigstillelse november 2019.

Benedikte poengterer at prosjektgruppen ikke er negativ til en tilknytning av plassen mot Arvid Storsveens Plass. Dersom det videre arbeidet ikke krever regulering av plassen, sier ansvarlig prosjektleder i bydelen at arbeidet med å knytte sammen John Colletts plass og Arvid Storsveens anbefales kjørt separat. Dette fordi arbeidet ellers vil ta mye lenger tid, og tidspunkt for ferdigstillelse blir usikker. Et krav om regulering vil kunne åpne for å se plassene under ett, men vil også kunne medføre store forsinkelser.

Gjennomgangen ble tatt til etterretning.

7. Orientering om eldre og unges situasjon i nærområdet

7.1    Abelloftet og ungdom i bydel Nordre Aker v/Magnus Ormåsen

Magnus orienterte om hvordan ungdomsklubben drives i dag. Abelloftet er det eneste ungdomstilbudet i området vårt. Det er ofte opptil 70 ungdommer samlet. Abelloftet har vært et svært vellykket prosjekt hvor ungdommen har fått være med å bidra og bestemme.

Det er bestemt at Abelloftet avvikles i nåværende form den 31. mars dette år.

Magnus orienterte videre om ungdom og uheldige tendenser i området vårt med hærverk og rus, hos stadig lavere aldersgrupper. Av disse grunnene er det bekymringsfullt at ungdomstilbudene forsvinner.

7.2    Eldre i bydel Nordre Aker v/Bjørn

Det foregår for tiden et aldersprosjekt i bydelen som er et pilotprosjekt for Oslo kommune. Det har vært invitert til folkemøter om hvilke ønsker befolkningen har.

Prosjektet går i korte trekk ut på å engasjere unge og eldre for å forebygge ensomhet, stimulere til kontakt, transportere gamle til møteplasser og steder hvor eldre ferdes.

Det ble nevnt Seniorsenteret på Damplass, som dessverre sliter med dårlig økonomi og dårlig oppmøte. Bjørn oppfordret til bruk av stedet, og minte oss på at senior er fra 62 år og oppover.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 

* * *

 

Alle beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble avsluttet.

 

 

___________________                                     ___________________

Nicolay Vold                                                            Svein Ivar Mossige

Studentboliger – Blindernveien 6

Fristen for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan- og bygningsetaten er 1. september 2016. Det er viktig at så mange som mulig sender innspill.

I forrige runde kom det 130 høringsuttalelser og merknader til planene. Alle innspill fra forrige runde er nå lagt i skuffen. Dersom du vil bli hørt, må du altså sende innspillene på nytt.

illustrasjon-b6-610x349

Planene har fått mye motstand så langt. Flere etater, organisasjoner og enkeltpersoner har sendt kritiske merknader. Men det holder ikke med noen få innspill. Skriv dine egne du også!

Lenker:

INFOMØTE OM DETALJREGULERING FOR BLINDERNVEIEN 6

Tid: Onsdag 15.6 kl 19.00 – 20.30
Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7

 
Møteagenda:
19:00 – SiO ønsker velkommen
19:10 – Dyrvik Arkitekter presenterer planforslag
19:25 – Plan- og bygningsetaten presenterer sitt alternativ
19:40 – Plan- og bygningsetaten opplyser om videre saksgang og prosess
19:45  – Oppklarende spørsmål

Det vil være mulig å sende inn spørsmål på forhånd. Disse sendes til

Dyrvik Arkitekter
v/Halvor Bergan
Maridalsveien 29, 0175 OSLO.
Eventuelt epost: hb@dyrvik.no

Møtestedet er Helga Engs hus på Universitetet:

kartHelgaeng

Klikk på bildet for større versjon

Blindern vel oppfordrer alle interesserte og berørte medlemmer til å gå på informasjonsmøtet, og stille de spørsmål man måtte ha. Plan- og bygningsetaten har varslet at den vil delta, og møtet er derfor en anledning til å vise lokalt engasjementet i saken. For alle dokumentene i saken, se Plan- og bygningsetatens nettside for saksinnsyn (søk på Blindernveien 6 eller sak nr. 201406255): http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
—-
Nærmere om planforslaget og den offentlige høringen 
SiO innleverte i mars et endelig planforslag for Blindernveien 6, som plan- og bygningsetaten snarlig vil legge ut til offentlig ettersyn/høring. SiOs planforslag innebærer en 5 etasjer høy base som dekker store deler av tomten, og opp fra denne basen to tårn på 11 og 13 etasjer. Planforslaget er ikke nevneverdig nedskalert sammenliknet med den foreløpige skissen som var på høring høsten 2014.
SiO har i sitt endelige planforslag inkludert en barnehage på tomten. Dessuten er plasseringen av tårnene justert noe i forhold til tidligere plassering, angivelig av hensyn til beboere i Blindernveien 4. Men fremdeles sprenger SiOs planforslag alle rammer i den eksisterende reguleringsplanen, både mht. utnyttelsesgrad og høyde. Også det endelige planforslaget fra SiO innebærer i all hovedsak små hybler for single studenter, og ingen leiligheter for studenter med barn. Det blir vesentig færre P-plasser i kjelleren enn vanlig norm. Dertil er det i SiOs endelige planforslag lagt opp til takterrasser og uteservering som vil kunne gi støyplager langt oppover i vårt område.
Blindern vel vil utforme et høringsbrev i forbindelse med den offentlige høringen av SiOs planforslag. Eventuelle innspill til høringsbrevet kan sendes styret v/ Henrik Weisser (henrik.weisser@gmail.com) senest en uke før høringsfristens utløp (dato ennå ikke satt).
Hilsen styret